چرا دختران آرایش میکنند؟

Posted on at


 

آیا زنان و دختران آرایش میکنند تا دیگران آنان را ببینند؟ آیا اگر دختران آرایش نکنند کسی به آنها توجه نمیکنند.؟ آیا آرایش کردن کردن صورت شان را خراب نمی کنند؟

1 ــ نه خیر دختران ارایش می کنند به خاطری که ارایش کردن یک استایل و یک رواج همه گانی است که پسر ها هم می توانند ارایش کنند و این یک عمل پسندیده است

آرایش برای دختران هم یک عمل خوب است- و میتواند با  ارایش کردن یک تازه گی و شادابی خاصی را برای شان محیا کند. حتا اگر دختران آرایش نکنند- از خانه نباید بیرون شوند و این عمل شان باید ادامه پیدا کند . آنها از آرایش های متفاوت مثل ماتیک کریم های صورت رنگ ناخون و دیگرارایش  هایی مورد ضرورت استفاده کنند تا به  نوعی استایل زده باشید 

. ما هم نمیگویم که از مواد ارایشی  استفاده نکنند ولی به اندازه کافی استفاده کنند و در جاهای مناسب مثل عروسی و پارتی های دیگر استفاده کنند. اگر در هر جا استفاده کنند باعث تخریب شدن صورت شان میشود .

به هر حال دختران یی که ارایش میکنند باید مواد ارایش را از جای مناسب بدست بیاورند که استندارد داشته باشد و دوستان شان را به ارایش کردن تشویق کنند

اگر دختران ها ارایش کم تر کار بگیرند-   این کار نیز از دیگاه اسلامی هم قابل قبول است و هم خود شان از آزار مردم در امان خواهد بود

.

چرا این ارایشات صورت شان را خراب نمی کند؟ بلکه که میکند. چون این مواد  آرایشی  که در کشور ما وارد میشود غیر استندرد است و از فورمول های غیر درست تشکیل میشود.

همین آرایش است که صورت شان را خراب کرده و  انها باید از مواد ارایش کمتر کار بگیرند و دختران باید تحقیق کنند و مواد  را برای زیبایی خود استفاده کنند که استندارد باشد ..تا زیبای شان بیشتر شود البته دختران زیبا هستند و انها از جمله زیبایی های طبیعت هم شمرده می شود

به امید دختران با  اندیشه افغانستانAbout the author

faridoonbarekzai

faridoon barekzai was burn in 1996 in herat he is graduated for high school in 2013 and he want to be an engineer his beloved sport is football and his beast player is Ronaldo

Subscribe 0
160