ذغال سنگ و معادن آن در افغانستان

Posted on at


درکشور عزیز ما افغانستان ذغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتا ارزان حایزاهمیت می باشد. استخراج ذغال سنگ از زمانهای خیلی سابق در افغانستان معمول بوده

تحقیقات درباره ذخیره ذغال سنگ افغانستان اولین بار در سال 1320 توسط هیات جیولوژیست های هندی در مناطق در مناطق کهمرد آشیشته دره صوف تاله و برفک صورت گرفت استفاده ازذغال سنگ به پیمانه کوچک از همان زمان به بعد آغار یافت در حالیکه بهره برداری از این ذخایردرسالهای بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر و تولید سالانه آن از120 تا 160 هزارتن افزایش یافته است . صرف نظر ازذخایر نسبتا کوچک ذغال سنگ که در مناطق مختلف کشور وجود دارد ذخایر نسبتا بزرگ ذغال سنگ یک ساحه وسیع را در شمال و غرب افغانستان احتوا می نماید که از تخار با هرات توسعه یافته است و ساحه تخمینا 35 هزارکیلومتر مربع را دربرمیگیرد . مقدار ذغال افغانستان که در آشیشته کرکر بنگی ده میلی جنوب شهر خان آباد کرخ و سبزک هرات دره صوف تثبیت گردیده است 200ملیون تن تخمین شده است

ذخایر ذغال سنگ افغانستان ازکیفیت خوبی برخورداراست و ازآن استفاده صورت گرفته می شود استخراج ذغال سنگ ازمعادن کشور ما بنا برکوهستانی بودن مناطق مساعد نبودن راه های ترانسپورت استخراج آن به صورت خیلی ابتدای بسیارقیمت تمام میشود با وصف گران بودن قیمت تمام شدن ذغال سنگ رول عمده محروقاتی را دارا است تولید دغال سنگ افغانستان بیشتر از معادن کرکر و آشیشته بوده 90 فیصد فیصد را در بر میگیرد ازجمله ذغال سنگ تولید شده 77 فیصد برای سوخت دردستگاه های صنعتی نفتی و متباقی برای تسخین مورد استفاده قرار میگیرد انواع مختلف ذغال سنگ در افغانستان یافت میشود

که بعضی مناطق آن را به ترتیب ذیل ذکر مینمایم معدن ذغال سنگ دره صوف این ذغال سنگ مقام اول را نظر به دیگر ذغال سنگ های افغانستان دارد .و بزرگترین منبع ذغال سنگ در ولایت سمنگان بشمار میرود ذخایر آن به 74 میلیون تن می باشد. این معدن در ولایت  بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری  در دره سیغان واقع می باشد باد و آب و میخ ذرین 20 کیلو متر فاصله دارد ازنظر کمیت و کیفیت حایز اهمیت نمی باشد و ذخایر آن حدود 500 هزارتن تحمین گردیده است و معدن ذغال سنگ کرکر این معدن درده کیلومتری شرقی پلخمری و به سمت جنوب شرق این شهر متصل کوه کرکر واقع است مقدار مجموع ذغال سنگ آن که طبقات آن دو تا سه متر ضخامت دارد به 15 میلون تن میرسد جنسیت ذغال سنگ آن خوب و قابل استفاده می باشد هم چنان معدن ذغال مسجد چوبی سبزک هرات این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در قسمت علیای دریای کرخ موقعیت داشته ذخایر 9.5 ملیون تن می رسد تولید آن سالانه 40 هزارتن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلون افغانی می باشد و فعلا فعال و مورد بهره برداری قرار دارد جنسیت ذغال سنگ این منطقه عالی بوده و ازانرژی حرارتی زیادی برخوردار است .  About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160