د زده کوونکو فعالیتونه په افغانستان کی

Posted on at


د اونۍ لومړیو ورځنی نه تر د آخر ورځنی نه چی تیر شو ټول زده کوونکی خپل درسونو ته حاضر ول. او عملی کارونه یی په کامپیوتر ټوولکی او لابراتوار کی یی وکړل, میهن شبکی یوه مصاحبه د کامپیوتر یو زده کوونکی سره د معلوماتی تکنالوژی او د کامپیوتر څرنکوالی کار اخیستلو په اړه  درلودله.


ټول زده کونکی د اجتماعی رسانو سره یی کامله آشنایی پیدا کړله چی اجتماعی سایتونه څه شی دی؟ او ځرنکه هغو ته ننوځی د هغو کاربرد څه دی؟ او جالبه او با مفهومی مقالی  یی په انکس فلم کی کښیښودلی, او د نورو سایتو سره یی په کډون کښښودلی.د باغ نظرګاه لیسی یو زده کوونکی نظر: انترنت په اوس محال کی یوه نویی تکنالوژیانو نه دی چی خپلی خاصه آسانتیاوی لری. په خصوصه توکه زموږ ښوونځیو زده کونکو ته چی کولی شو نوی مطالب ټول کړو, ترڅو چی ذهن مو پرمختک وکړی او په هغه صورت کی کولی شو یوه ښه راتلونکی ولرو.About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160