نقش جوانان دریک کشور

Posted on at


البالبلابال

نقش جوانان دریک کشور

واضح است که جوانان ستون فقرات وکلید فقح وپیروزی هرکشور است که اگر روی این نسل پویا سرمایه گذاری درست ودقیق صورت گیرد میتوان گره بسیاری ازمشکلات راباز کرد وراه پیشرفت وترقی را ازسنگ هاوخارهای مزاحم که همان غفلت ونادانی تن پروری ومسئولیت گریزی است پاکسازی کردجوانان درهرکشور رول اساسی رابازی میکنند و آینده هرکشور وهرمنطقه بستگی به آن ها دارد اگرجوانان یک کشور آگاه وزحمت کش باشند وبخاطر داشتن یک آینده بهتر کوشش کنند درهرحالت اتحادخود راحفظ کنند وبرای رسیدن به این هدف والا ازهیچ چیز دریغ نکنند آن کشورسعادتمند وپیروز خواهدبود این جوانان میتوانندبادر دست گرفتن رهبری جامعه خود وبر دوش کشیدن امور آن کشور خود را ازخطراتی که متوجه آن میشود مصئون نگهدارند جوانان به علت داشتن فکروخلاقیت های تازه درپیشرفت یک جامعه نقش بسزای دارند وآنها سرنوشت یک کشور راتعیین میکنند

شکی نیست که یکی ازمهمترین اسباب پیشرفت علمی غرب موجودیت محیط سازنده وجنباننده استعداد هاوتوانایی های جوانان است اما درکشور ما از زمانی که کودک متولد میشود اولین چیزی که میبیند جنگ وجنگجال های خانوادگیست وبه تدریج جنگ های بیرون ازخانه  که درتمام زندگیش شاهد آن می باشدواین وضعیت باعث شده که استعداد های شان پوشیده بماند ورشد نکند باوجود این مادر کشور خودجوانان مبتکرومتفکر زیادی داشتیم که بعضی اوقات استعدادهای شان سالیان دراز پوشیده بود وقتی به کشور های دیگر مهاجرت کردند وزمینه برای شان مساعد شدچون ستاره درخشان ظهورکردند

موضوع دیگر اصلاح جوانان است زیراهمان طورکه آنها میتوانند یک مملکت رابسازند قادربه خراب کردن آن نیز هستند واین امرنخست متوجه فامیل هامیشود زیرا توجه آنان به این موضوع حیاتست به همین دلیل دین اسلام که کاملترین دین الاهیست نیز به اصلاح جوانان تاکید زیاد میکند وآن رادر راس اهدافش قرار داده است . فامیل های محترم آینده وسرنوشت کشوروافراد آن دردستان شماست پس در نهایت کوشش خود رابه خرج دهید  About the author

160