جملات بزرگان در باره مقام زن

Posted on at


زن وقتیکه دوست بدارد،غیر از محبت خود چیزی را نمی بیند و هر چه عاطفه، مهربانی و نوازش و فدا کاری دارد تنها برای او به کار می برد


 هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقینآ زنی پاک دامن او را همراهی کرده است زن، تو آنی که می خواهم دار و ندارم را به پای تو بریزم


 زن، تو فرشته روی زمینی، تو دلرباترین آفریده آسمانی، تویی یکتا پرتوهستی که زندگانی ما را روشن می کنی


زن یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد


 در زن روان پاکی وجود دارد که عقل ناقص هیچ مردی نمی تواند آن را درک کند زن مخلوقی است که در آن می توان لطیف ترین فضیلت ها را یافت


 زن بهترین و ٱخرین تحفه آسمانی است


 زن تاج آفرینش است


زن محبوب ترین و عزیز ترین پرستش گاه من در زندگی است


زن مخزن اسرار خلقت است


زن مانند اقیانوسی است که در برابر همه سختی ها مقاومت می کند و بزرگترین و امن ترین تکیه گاه مرد استیک دهان خواهم به پهنای فلک…… تا بگویم وصف زن را یک به یک


زن مگو دریای راز مردهاست ……مرجع رازو نیاز دردهاست


زن چه باشد آشنایی ناشناس…… هر زمان پیدا شود در یک لباس


یک زمان گردد نکوتر از ملک…… پا گذارد از بلندی بر فلک


می شود او باوفا، کانون مهر…… قلب او رخشان تر از قلب سپهر


همچو گل شاداب و خوشتر می شود …… چشم خاموشش سخن گو می شود


گر بخواهد زن، به تو جان می دهد ……هر چه می خواهد دلت، آن می دهد


گر بگوید او فرشته نیست ؟ هست …… با ملک خونش سر شته نیست ؟ هست


تحفه ای میباشد او از آسمان …… نیست یاری چون زنان در این جهان
About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160