زن

Posted on at


بسم الله الرحمن الرحیم


زن (درد،خشونت،تبعیض)


چرا زن در یک جامعه اسلامی از حق وحقوق کافی وبرابر برخوردار نیست؟


زن اسطوره پاک وناب هستی که وجودش مایه فخر است.


وهمین زنان پاک و بی ریای مؤمن هستند که بر تمامی زنان دنیا ارجعیت دارند همچنین که درقرآنشریف برتری زن مسلمان نسبت به زن مشرک به وضوح معلوم است،وهمچنین در دین مقدس اسلام زن دارای جایگاهی مخصوص وحق و حقوقی معین دارد که هیچ کس نمیتواند بر حریم مقدس وپاک زن تجاوز کند و وی را مورد خشونت قرار دهد اما!


اما در جامعه کنونی افغانستان زن چه جایگاهی دارد!!! درادوار گذشته تا کنون زنان فقط درد،رنج وخشونت رامتحمل شده اند ایشان را مورد تجاوز قرار داده اند به زور به فحشا کشانیدند آنها رالت وکوب نمودند،خرید وفروش کردند به اجبار به نکاح دادن مورد آزارو اذیت قرار دادند و ایشان راتحقیر و موجودی ظعیف وبدردنخور جلوه دادن آنقدر آنها راکوچک نمودند که خود زنان نیز براین باور بودند که فقط باید برای دیگران خدمت کنند وهدف موجودیتشان فقط خدمت گذاری بوده است وبیشترشان دچار افسردگی شدید شده اند. افسردگی چیست؟   


  افسردگی یک اختلال عاطفی است که در بُعد عواطف فرد اختلال ایجاد میکند ، نظر به آمارگیری محققان معلوم شددر زنان افسردگی بیشتر دیده میشود نسبت به مردان همچنان دوران بلوغ،ازدواج،بارداری،شیر دهی وحتی سقط جنین وکمبود عاطفه وهمه وهمه شرایطی را ایجاد میکند که زن رادر معرض بیماری افسردگی قرار میدهد واین زن است که در همه مسؤلیتها به تنهایی بار دشوار فرزند پروری را بدوش دارد حالانکه ما اورا اینچنین در بحرانهای خانوادگی مشکلات اقتصادی فرزند پروری ومسائلی که نیاز به حضور زن ومرد در کنار یکدیگر است تنها میگذارند وعملأ جای مردان واعضای دیگر خانواده در این میان خالی است ،وزنان یاد میگیرند افسرده باشند


حالانکه یک زن افسرده نمیتواند در فعالیتهای زندگی به خوبی عمل کند وبا فرزندان وهمسر خود ارتباط مناسب داشته باشد. فرزندان تحت تأثیر این حالات روحی مادر تفکر منفی پیدا خواهند کرد ونظام فکری آنها مبتنی بر بدبینی رشد میابد ودر رفتارها وبازی با همسالان وتأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت


نمونه بارز از خشونت علیه زنان:


پس دراین میان نقش زن چیست این موجود ناب که در تمام عرصه ها موفق است اما برای خودش هیچ جایگاهی نمیبیند ولی این نامردان که احساسات زنان رازیر پا میگذارند آیا نمیدانند که بزرگترین فیلسوفان وحتی پیغمبر خدا نیز از رحم همان زن پیدا شده است وبا دشواری هاییکه زن در دوران حاملگی میکشد.


آخر زن چراباید این همه خشونت را متحمل شود چرا؟؟؟


       About the author

parastoosahra

i am parastoo,iam frish woman and studying law and political scinc in kahkashan sharq univar city

Subscribe 0
160