انتحار

Posted on at


انتحار!!!


آخرتابه کی مردم زجر کش ماباید متحمل این خشونت ها وشاهد این قتل عام ها باشند آخر چه گناهی دارند طفل های معصوم که باید باافکار دردآوری که باعث برهم خوردن نظام زندگی آنها میشوند باشنداین اطفال که میخواهند آینده سازان کشور ویرانمان باشند  اما روزانه شاهد این صحنه های دردناک هستیم شاهد انتحارهایی که برای مردم جز رنج درد وتعصب چیزی رابه بار ندارد اطفالی که در طی این انتحارها یتیم  میشوند زنهاییکه بیوه میشوند وبالاخره مردهاییکه کانون گرم خانواده را ازدست میدهند.
آیا کسانیکه دست به چنین خشونتی میزنند به خود،فامیل وکشورشان فکر نمیکنند شاید هم دست خودشان نیست این انسانهای از خدابی خبر فکر مغز وروحشان شوستشو داده میشود وبه بازار بی ارزش وکثیف سیاست داده میشوند چه بسا! داریم آدمهایی ازین دسته را که باکمی فکر به این پی برده اند که انتحار فقط باعث خونریزی وقتل وکشت وکشتار ونفرت ونفاق چیزی به بار نمیآورد وهمین باعث توبه کردن آنها میشوند اما تعداد این اشخاص بسیار کم است به امید روزی که دیگرشاهداین چنین صحنه هایی نباشیم!!!About the author

parastoosahra

i am parastoo,iam frish woman and studying law and political scinc in kahkashan sharq univar city

Subscribe 0
160