دلیل مشکلات زندگی چیست؟

Posted on at


دلیل مشکلات زندگی چیست؟
اساس یک زندگی را مشکلات میسازد و مقابله با مشکلات است که زندگی را میسازد و نباید نسبت به آنها بدبین باشیم چون خوب و بد هر دو از جانب خداوند میباشد


.
همچنین نمیتوان انسانی را پیدا کرد که به مشکل بر نخورده باشد و در واقع مقابله بامشکلات است که باعث رشد استعدادها میشود و انسان هدف زندگی را پیدا میکند 


در نتیچه حل مشکل خود هدفی است که ما را به آینده نزدیک میسازد و چون ما آینده را نمیدانیم بهتر است به خداوند توکل کنیم


.
کسانی وجود دارند که خود را در مقابل مشکلات کوچک میبینند که این خود ضعفی بیش نیست  و در مقابل کسانی وجود دارند که به استقبال مشکلات میروند دست و پنجه ای نرم میکنند


( چنان چه یکی از جامعه شناسان غرب میگوید:(حادثه را بگذار نزد من بیاید او چون کودک خورد سال بی گناه است)
و در جایی دیگر میگوید:(هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشداین موضوع هم قابل لحث است که هیچ چیز در ذات خود بد نیست گاهی اوقات یک مشکل میتواند امتحان خداوند باشد و صبر در مقابل مشکلات رحمت را بوجود می آورد و پاداش دارد شاید زمان آن را ندانیم اما ثواب آن در نزد خداوند است


.
و لازم به ذکر است که اگر بدانیممشکلات غرور انسان را از بین میبرد
مشکلات یک امتحان از طرف خداوند است
مشکلات انسان را به خدا نزدیکتر میکند
مشکلات باعث میشود تا دوستان خود را بشناسیم
مشکلات عاملی برای بیدار شدن از غفلت است
مشکلات باعث میشوند تا نعمت های گذشته را بیاد بیاوریمواگر بدانیم مشکلات بیشتری امکان داشت برایمان پیش بیایدآنوقت است که خواهید فهمید که هیچ چیز در دنیا تلخ نیست بلکه تلخی های ظاهری اند که خود در ذات خویش شیرین است و باید به حکمت خداوند ، عدالت و او ایمان داشته باشیم


.About the author

shahramshahriyar

Shahram Shahriyar was born in Herat Afghanistan.
He graduated from Hiwad high school in 1390 and now he is a university student in Herat university at engineering faculty.
He interested to mathematics,social medium & music.

Subscribe 0
160