مــلت

Posted on at


هزاران سال است که در زمین پهناور افغانستان مردمی زندگی میکنند که استوارتر از کوه در مقابل رنج ها , دشواری و حملات بیگانگان ایستاده اند و استقلال وحدت و آزادی خویش را حفظ کرده اند.


ملت با ایمان , مردمان سخت کوش مبارزه مومن هوشمند شجاع و دلیر اند, با فرهنگ وتمدن بزرگ دیر یا فرهنگی که آوازه ی ان از مرز ها گذشته و در سراسر جهان طنین انداخته است.


در سراسر زمین افغانستـــــــــان , اقوام گوناگون را میتوان نام برد اما این اقوام دست در دست هم همچون زنجیر نا گسستنی وحـــدت و هم بستــگی خود را حفظ کرده اند. هرگاه دشمنی قدم بر این خاکـــــــــ گذاشته , مــردم در صفوف محکــم  با مردانــگی  و جان فشانی و ایمان دست تجاوز را شکسته اند و آزادی و استقلال خویش را حفظ کرده اند.


افغــان ها در مقابل دشمن همچون شمـشیــر کوبنده و نسبت با هم به لطافتــــــــ حریر و صمیمیت نسیم رفتار میکنند. هر کس به افغانستــان سفر کند مردمی را میبینند که دوست ,برادر , خواهر و غم خوار همدیگر اند. در غم ها با هم اشک میریزند و در شادی ها با هم لبخند می زنند . مردمی را می بینند که به علم و دانش علاقه مند اند و در راه پیشرفت کشور خود صادقانه و خالصانه تلاش میکنند .


ملت افغان , ملت اسلام و قران کریم اند . انان اموخته اند که نفاق و اختلاف را تردد کنند و وحدت و یکپارچگی  را شعار و رفتار خود سازند.


تمینه "عزیزی"About the author

160