جوان افغان

Posted on at


آیا آفتاب زندگی یک جوان افغان به این نامرادی طلوع خواهد کرد؟


آیا این شکنجه های گروهی روزی کنار خواهد رفت؟


با اینکه فقر و تنگدستی شکنجه میکند چه زیبا لبخند روی لبانت نقش می بندد!


قلب پاکت مملوع از آرمانهایست که امکان پذیر به نظر نمی رسد.


ببین چگونه استعدادت را در بازار به فروش میرسانند؟


تو نیروی نامرئی داری که جهان را به شگفت میآورد...


تو آن نونهال باغی استی که باغبان به ارزشت پی نمی برد و با بی توجهی به تو ریشت می خشکد و به باد فنا میروی.


ای جوان غیور افغان!


به ارزشت پی ببر، بدان برای چه رسالتی در این دنیای فانی قدم گذاشته یی.


توانایی تو فراتر از تصور است، نگذار بیهوده از دست رود به خودت، مفکوره و آرمان هایت ارج بگذار.


 


نگینه نیازمندAbout the author

nigin123niazmand

Nigin niazmand one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 40
160