عمر دروغ کوتاه است

Posted on at


 
بدترین شکست در زندګی انسان دروغ  ګفتن است خصوصا در صورتی که دیګران از آن دروغ آګاه ګردند انسان دروغګو مانند درخت بی ثمر است که خودش به دستان خود ریشه حاصل وثمر خود را از بین میبرد . خداوند (ج) که مقام ومنزلت انسان دروغګو را پایان آورده وانسان دروغګو تنها در نزد خداوند نه بلکه در نزد پیامبر (ص)هم شرمسار بی حیثیت بی مقام ومنزلت است هیچ انسانی دوست ندارد که رندګیش به اساس دروغ استوار باشد تا در آینده تهداب رندګی خود را از بین ببرد  خداوند(ج) می فرماید:(بدترین انسان در نزد من مه دروغګو باشد پس در روز عشر در آتش جهنم خواهد افتاد ).دروغ پدیده شیطانی است پ ما باید شیطان را از دل ودماغ خود بیرون کنیم وکارهایش وعمل های خرابش را انجام ندهیم .


دروغ ۲حالت دارد ۱ که بخاطر خوبی وبخاطر اینکه بین انسانها کدام کشیدګی ایجاد  نشود وکشت وخون نشود ګفته میشود ۲ دروغی است که بخاطر فریب دادن مردم وکشیدګی ګفته میشود  که در این صورت اګرا ین قسم دروغ  باشد پس همیشه آن انسان تحت عذاب خداوند است وبسیار انسان خراب است که این قسم دروغ میګوید وهر کاری از دستش سر خورده می تواند  واګر حالت اولی که ګفتیم باشد پس در این صورت بجای ګناه  ثواب کسب میشود وخداوند آن بنده خود را دوست دارد  ودرهر لحظه زندګی آنرا کمک میکند وآنرا از مشکلات نجات میدهد  .ا


ګر ما افغانستان را در نظر بګیرم در اثر بسیاری همین دروغ های خواب وشر اندازی ها فامیلهای زیادی بهم افتادند و بین شان کشت خون ایجاد شده که این کار بدترین ګناه وپر عذاب ترین جذااست که به آن انسان داده میشود.....                 About the author

DianaSaeedi

Diana Saeed is an 11th class student in Mahjube Heravi High School. she has interest to play basketball. Diana also has interest to writing blogs.

Subscribe 0
160