آهای مردم گوش بدین به رپ دل مون

Posted on at


بهتره بگم اخرین چاه تنها تو دل توفکرو با تعجب دمبال چی بود پول یا توجع تو روزگاری که همه کس دمبال اشناست دخترک می گرده دمبال یه فرد ناشناص که از اون غریبه های ادماعی اروم اشاره زد که شیشت بده پائین فقط میتونیم امشبو با تو باشیمو بس اینو گفت نشت در ماشینو بستپسر می خواست سر صحبتو باز کنه به زور تکه میدافتو منتظر واکنش بود ولی دخترک صداشو نمی شنید تو دنیایی بود که به ساده گی نمی شد دید . دیدی که بعضی وقتا بغضی تو گلوته نمی خواهی که گریه کنی جلوی کسی که پهلوته هی امان از او زمان که دیگه بورد توان از این زبان بزن نعلت به این بخت بد خونه ما میمونه واسه یه وقت بد سعی نکن با وقت زیر تیر پستان بری اگه پایه یی میتونی خونه دوستم بری خوب حاضری با دو نفر باشی یا نه معلومه که رفتار دخترک ناشیانست سوال تکرار شد حاضری باشی یا نه


.


و دخترک به فکر یک شبو یک اشناست گفت بریم من که همه چی هستم با ختم گناه اش پای او با منو پس انداختن اعصبانی از خاطرات خاموشی قدیم پی محبت می گردی توی اغوش غریبه تو خونه رشت کرد که عشق نبود جا عشق هوشو موشتو چشم کبود پدری که جلوی مشکلاتو مختلف ظعیفی فقط زورش میرسه به دخترک ظریف اش خودش گفت موشتم به کی ها غرصه که خداوند بیامورزه اون موقع کی بود احترام حرفاش بزاره مجبوره که تنشو حراج بزاره ببین قصه ها رو میشنویی و میری بعد چند بار شنیدن میگذری و میریو سری ممنون از اونی که صدامو پاسی داد بگذاریم بریم سراغ ادامه داستان که امروز نوشتن نمودی من بودنویسند : فریدون


 


 About the author

faridoonbarekzai

faridoon barekzai was burn in 1996 in herat he is graduated for high school in 2013 and he want to be an engineer his beloved sport is football and his beast player is Ronaldo

Subscribe 0
160