بهبود سیستم عدلی وقضایی

Posted on at


                                                  


تامین عدالت برای شهروندان افقان از اولیت دولت جمهوری اسلامی افقانستان میباشد اکثریت مامورین ملکی که در سیستم عدلی وقضایی ایفای وظیفه مینمایند فارغان اتحصیلات فاکولته شرعیات می باشند جهت رسیدگی به نیازمندیهای یک سیستم عادلانه قضایی دولت به کمک جامعه بین امللی برنامه اموزشی را برای انها راه اندازی کرده است هدف  ازاین برنامه های اموزشیاگاه ساختن مامورین قوقضایه ودیگرمامورین تحکیم نظم وقانون از مفاهیم وشیوه های جدید عدلی میباشد اخیرا سیمینارتحت نام


تحکیم قانون که از طرف برنام حمایت از سکتور عدلی افقانستان در ولایت خوست تدویریافته بود موفقانه به پایان رسید در اینسیمینار اعضای قوه قضایه بشمول ریاست حارنوالی ودیگر ریاست های مرتبط این ولایت اشتراک ورزیده بودند هدف از این سیمینار بهبود سطح مسلکی سیستم عدلی افقانستان می باشد حارنوال عبدالحی یک تن از اشتراک کنندگان این سیمینار را بسیار مفید خوانده گفت ما از دولت به خاطر فراهم سازی زمینه امورشمهارت های وشیوه های جدید ابرازامتنان می نمایم ما از این اموزه های در راستای تامین عدالت برای مردم استفاده میکنیم مولوی عبدالتواب ریس محکمه استیناف خوست ادامه همچوکارگاههای را مهم خواند افزود معارف سواد صداقت ومیهن پرستی پایان همه بدبختی ها است عبدالجبارنعیمی والی خوست ازکمک وحمایت جامعه بین المللی بانهادهای عدلی وقضایی وامنیتی ولایت خوست اظهار امتنان نموده گفت در این سیمیناراشتراک کنندگان از مربیون ورزید ومسلکی اموزش های عملیونظری رافرا گرفتند امری که در راستای تحکیم قانون وحکومت داری


خوب بسیار مهم میباشدAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160