اعتماد به نفس خود را بالا ببرید

Posted on at


                     


اعتماد به نفس عبارت از درک توانایی های درونی و بیرونی که یک انسان از خودش دارد می باشد .


اعتماد به نفس عبارت از دیدن خود به عنوان یک فرد توانا می باشد.


 درتمام عرصه های زندگی از کار ګرفته تا سخنرانی، عشق .... اعتماد به نفس داشته باشید زمانی که برای انجام کار اقدام می کنید قبل از اینکه در مورد موفقیت آن فکر کنید اعتماد به توانایی خود برای انجام آن داشته باشید .


  چگونه اعتماد به نفس خود را بالا ببرید ؟اهداف خود را مشخص کنید و برای رسیدن به آن به طور مثبت فکر کنید و همچنان اهداف تان باید واقعی و معقول باشد نه تخیلی که رسیدن به آن ناممکن باشد و نه آنچنان پیش پا افتاده باشد که کوشیدن به آن بی ارزش باشد همیشه اهداف خود را یاد آور شوید تا در ضمیر ناخودآګاه شما حک شود چراکه فکر انسان پیاده کننده اهداف انسان در عمل او می باشد.


در مورد هر کار تصمیم قاطع داشته باشید و هم چنان پیامد های مثبت و منفی آن در را  نظر بکیرید که در صورت عدم موفقیت خود را به طور کامل نبازید چراکه در بسیاری از موارد انسانهای که آمادکی برای هر پیامد منفی و اعتماد به نفس بالا ندارند در برابر شکست های زندگی دست به خودکشی می زنند که در این صورت باید بیشتر به موفقیت های خود نظر بی اندازید و بر شکست ها و اشتباهات خود کافی است یک نظر ګذرا داشته باشید و به عنوان یک تجربه استفاده کنید . و برای اینکه در هر کار موفق باشید باید اعتماد بالای برای انجام آن در ذهن خود و تصمیم قاطع داشته باشید و هیچ گاه ترس را در خود جا ندهید .


مهمترین عوامل که سبب شکست تان در کار ها می شود و اعتماد به نفس شما را آسیب می رساند احساس گناه و تقصیر است اکر احساس کناه را از خود دور کنید اعتماد به نفس شما زیاد می شود وزمانی که که اعتماد به نفس شما زیاد شد به راحتی می توانید از کناه فاصله بیکرید اما همواره حساس کناه کردن سبب می شود قدرت فکری شما را در مورد اهداف تان ضعیف کند و عامل دیکر که باعث می شود شما را وابسته به اشخاص دیکر کند و استقلال فکری وکاری شما را نقض کند ترس از تایید نشدن کارها و خودتان در نزد دیکران است که ترس از آن سبب می شود فکر و رفتار تان منحصر به اشخاص دیکر شود .


مهمترین امر که سبب اعتماد به نفس بالای یک فرد می شود مطالعه است چراکه توسط آن می توان اطلاعات خود را بیشتر کرد ودر میان مردم احساس برتری نمود


                                                                                                           سمیرا


                 About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160