بد ترین شخصیت ها

Posted on at


بد ترین  شخصیت ها چیست ؟ میتوانیم از خود یک شخصیت خوب بسازیم؟


                             


آیا تاحال به شخصیت توجه کرده اید ؟آیا میدانید که هر انسان دارای کدام شخصیت است .وچطور این شخصیت بدست می آید ؟وآیا


بلی :شخصیت چیزیست که خودش به خودی خود بدست می آید وبه زورگرفته نمیشود .هر انسان از خود شخصیت دارد .وبه حیث همان یا آوری می گردد.اگر یک انسان شخصیت کامل وخوب داشته باشد مردم اورا به دیده قدر مینگرم واو را دوست میدارند .واما اگر کسی که همیشه در پی تلاش بدی ها است اما خود را خوب جلوه می دهد هر قدر که او کوشیش کند که خود را خوب جلوه دهد باز هم به همان شخصیت در بین مردم عام میگردد .وخودش به شخصیت خود لطمه بزرگی وارد می کند .انسان خوب همیشه تلاش میکند که از خود شخصیت را بسازد که مردم اورا دوست داشته باشند وبا قدر وعزت ببینند .


در صورتی میتوانیم از خود شخصیت خوب بسازیم .که کارهای را که انجام میدهیم طبق شریعت اسلام باشد .واگر به مردم نیازمند هم کمک کنیم به حیث شخصیت خوب شمرده میشود .شخصیت داشتن دو حالت دارد .یک :اگر ما یک انسانی را که مواد مخدر استفاده میکند در نظر بگیریم می بینیم که آن شخص چقدر  ضعیف ناتوان وبی شخصیت است .وانگشت انتقاد همه مردم به سوی وی میباشد .وهیچ کسی با آن توجه خواصی نمیکند .وبه حیث انسانی شناخته میشود که همیشه در صدد بدی ها است .وباطن خود را در تاریکی ها غرق میسازد که این هم سبب میشود تا اعتماد به نفس خود را از دست بدهد وهمیشه از خود نفرت پیدا کند وهیچ وقت نتواند از خود  شخصیت کامل بسازد چرا که این همه از اثر همین بدی ها ومعتاد بودن به مواد مخدر است .در صورتی میتواند که خود وباطن خودرا پاک سازد .که احساس خود را درک کرده وبداند که این همه باعث شده من چنین شخصیت باشم وخود را اصلاح کند درین صورت در بین مردم چنین شخصیت خوب به شمار میرود .دوم :اینکه ما اگر شخصیت حضرت محمدص را در نظر بگیریم می بینیم که ازچنین خوبی های بر خوردار بودند که تا حال هم مردم ازپند ها ونصیحت های شان نصیحت میکنند .وبه حیث انسانی شناخته میشوند که همه انسانها او را دوست دارند .وکار هایشان را تقسیم اوقات زندگی خود قرار می دهند .ومیتوانند با استفاده ازین خوبی وپند هایشان خود را یک انسان کامل وبدون بدی ها بسازند .وزندگی خود را مانند بهاری سازند که در آن گل های رنگارنگ بروید .واز دیدن آن قلب ووجود شان از شخصیت که دارند آرام باشد  ولذت ببرند واحساس کنند که ما چقدر یک انسانی هستیم که مردم ما را دوست دارند .در صورتی که خودشان هیچ متوجه خود نیستند وهیچ وقت خود را نسبت به دیگران بزرگ نمیشمارند .که چنین انسان قابل قدر هستند .چرا که این یکی از خوبی هایشان است .وهمیشه در پی  تلاش کردند  از عوامر خداوند ورسول مقبولش بودند .که این همه سبب شده یک انسان باشخصیت در نزد مردم بر گزیده شوند .تا مردم از آنها پند وعبرت های خوبی بگیرند.ودر آخر میتوانیم بگوییم که شخصیت بهترین چیز در زندگی انسان است.


 


بد ترین  شخصیت ها چیست ؟ میتوانیم از خود یک شخصیت خوب بسازیم؟                             


آیا تاحال به شخصیت توجه کرده اید ؟آیا میدانید که هر انسان دارای کدام شخصیت است .وچطور این شخصیت بدست می آید ؟وآیا


بلی :شخصیت چیزیست که خودش به خودی خود بدست می آید وبه زورگرفته نمیشود .هر انسان از خود شخصیت دارد .وبه حیث همان یا آوری می گردد.اگر یک انسان شخصیت کامل وخوب داشته باشد مردم اورا به دیده قدر مینگرم واو را دوست میدارند .واما اگر کسی که همیشه در پی تلاش بدی ها است اما خود را خوب جلوه می دهد هر قدر که او کوشیش کند که خود را خوب جلوه دهد باز هم به همان شخصیت در بین مردم عام میگردد .وخودش به شخصیت خود لطمه بزرگی وارد می کند .انسان خوب همیشه تلاش میکند که از خود شخصیت را بسازد که مردم اورا دوست داشته باشند وبا قدر وعزت ببینند .در صورتی میتوانیم از خود شخصیت خوب بسازیم .که کارهای را که انجام میدهیم طبق شریعت اسلام باشد .واگر به مردم نیازمند هم کمک کنیم به حیث شخصیت خوب شمرده میشود .شخصیت داشتن دو حالت دارد .یک :اگر ما یک انسانی را که مواد مخدر استفاده میکند در نظر بگیریم می بینیم که آن شخص چقدر  ضعیف ناتوان وبی شخصیت است .وانگشت انتقاد همه مردم به سوی وی میباشد .وهیچ کسی با آن توجه خواصی نمیکند .وبه حیث انسانی شناخته میشود که همیشه در صدد بدی ها است .وباطن خود را در تاریکی ها غرق میسازد که این هم سبب میشود تا اعتماد به نفس خود را از دست بدهد وهمیشه از خود نفرت پیدا کند وهیچ وقت نتواند از خود  شخصیت کامل بسازد چرا که این همه از اثر همین بدی ها ومعتاد بودن به مواد مخدر است .در صورتی میتواند که خود وباطن خودرا پاک سازد .که احساس خود را درک کرده وبداند که این همه باعث شده من چنین شخصیت باشم وخود را اصلاح کند درین صورت در بین مردم چنین شخصیت خوب به شمار میرود .دوم :اینکه ما اگر شخصیت حضرت محمدص را در نظر بگیریم می بینیم که ازچنین خوبی های بر خوردار بودند که تا حال هم مردم ازپند ها ونصیحت های شان نصیحت میکنند .وبه حیث انسانی شناخته میشوند که همه انسانها او را دوست دارند .وکار هایشان را تقسیم اوقات زندگی خود قرار می دهند .ومیتوانند با استفاده ازین خوبی وپند هایشان خود را یک انسان کامل وبدون بدی ها بسازند .وزندگی خود را مانند بهاری سازند که در آن گل های رنگارنگ بروید .واز دیدن آن قلب ووجود شان از شخصیت که دارند آرام باشد  ولذت ببرند واحساس کنند که ما چقدر یک انسانی هستیم که مردم ما را دوست دارند .در صورتی که خودشان هیچ متوجه خود نیستند وهیچ وقت خود را نسبت به دیگران بزرگ نمیشمارند .که چنین انسان قابل قدر هستند .چرا که این یکی از خوبی هایشان است .وهمیشه در پی  تلاش کردند  از عوامر خداوند ورسول مقبولش بودند .که این همه سبب شده یک انسان باشخصیت در نزد مردم بر گزیده شوند .تا مردم از آنها پند وعبرت های خوبی بگیرند.ودر آخر میتوانیم بگوییم که شخصیت بهترین چیز در زندگی انسان است.


 About the author

160