بهترین خاطراتم در زندگی..

Posted on at


 


بهترین خاطره درزندګی آنست که روز ها را به خوشی بګذرانیم عبادت خداوند را بکنیم کمک به مردم فقیر کنیم ودر کنار دوستان فامیل خانواده وخویشاوندان خود باشیم


همیشه کارهای کنیم که دیګران از ما خاطرات خوبی راشته باشند وهمیشه در یاد شان باشیم خاطره تنها اینها نیست بلکه این هم است که با دوستان خودوفادار باشیم در غم وخوشی شریک یارباشیم بهترین خاطره در زندکی من اینست که در کنار فامیل و دوستان خود باشم یک روز مکتب بودیم ساعت سپورت ما بود همه هصنفی ها با هم بودیم خنده مزاغ شوخی میکردیم دوستم آمد وحرفی زد که چګونه می توانیم همګی همیشه با هم باشیم و هیچ وقت از هم جدا نشویم ...ګفتم همین که از همدیکر خاطرات خوب داشته باشیم پس در این صورت همیشه در ذهن یکدیګر هستیم همین برایم یک خاطره خوب بود ... زندګی همیشه در یک حالت نیست ګاهی انسان مریض است ګاهی شاد ګاهی غمکین وګاهی هم نیست پس چه بهتر است که از همدیګر خاطرات خوب بجا بګذاریم وهمیشه دیګران را خوب ببینیم تا دیګران هم مارا خوب ببینند و به حیث انسان خوب یاد شویم نه انسان بد ووقتی با هم خوب باشیم در این صورت می توانیم خاطرات خوب داشته باشیم تا یاد ما در ذهن دیګران همیشه جاویدان باقی بماند


 .About the author

DianaSaeedi

Diana Saeed is an 11th class student in Mahjube Heravi High School. she has interest to play basketball. Diana also has interest to writing blogs.

Subscribe 0
160