پدر و مادر

Posted on at


پدر و مادر در زندگی گرامی هستند که تحصیل رضایت شان بزرگترین وسیله نجات از آخرت است و همچنان وسیله برای طول عمر و انتظام و روزی می باشد . فرمان برداری از پدر و مادر اطاعت پروردگار است چون رضایت خداوند به رضایت پدر و مادر است هر که صبج کند پدر ویا مادر از او راضی نباشددر های جهنم بر روی او باز نمی گردد اگر عبادت پیامبر را داشته باشیم رضایت والدین را با خود نداشته باشید بهشت را نمیبیند نیکی به والدین جای جهاد در راه خداوند است و اگر نماز روزه یا حج داشته باشیم اگر به پدر و مادر او را نبخشد عبادت او قبول نمیگردد مجادله با والدین گناه کبیره است به والدین خود باید در نهایت محبت و تواضع داشته باشیم و به هنگام پیری رفتاری نکنید که موجوب کدورت خاطره ایشان شودبدانید هر رفتاری که با والدین خود کنید فرزندان تان به شما خواهد کرد سه چیز هست که پیش خداوند معافیت ندارد : بد رفتاری به والدین خیانت در امانت وخلاف وعده . تمام چاپلوسی ها بسیار زشت است مگر برای پدر ومادر نیست هر که پای مادرش را ببوست عتبه بهشت بوسیده فرزند با دارایی خود از پدر است چون پدر ریس خانواده است باید از او اطاعت کرده شود و حق زور گویی در مقابل پدر ندارد و ما باید سعی و تلاش کنیم که برای پدر و مادر خود بی احترامی نکنیم . اگر می خواهید ازفرزندان تان عاطفه ببینید باید با انها مهربان باشید.About the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160