شفای تن و جلای جان

Posted on at


بنام خداوند یکتا


شفای تن و جلای جان ایا میدانید پند که از پروردگار مان برای ما امده است که ان شفای درد ها است و هدایت ورحمت برای مومنان


چنانجه که همه ما میدانیم که قران برای کسانی که به  قران ایمان  اورده اند ( هدایت و شفا است ) و برای کسانی که ایمان نمی


اورند در گوش های شان سنگینی است به خاطریکه به ( تذکر های قران توجه نمیکند ) برای انها مایه کوری خواهد بود وقسمی هست که ایشان را از جای دور به بانگ می خوانند


خداوند (ج) بهترین سخن را به صورت کتابی هماهنگ فرو فرستاد با بیانی چند که از انها پوست کسانی که از پروردگار خود بیم دارند به لرزه در میاید و بعد دلهای ایشان به یاد خداوند نرم میشود چنانچه که پیامبر (ص) فرموده است : قران نور اشکار است و ریسمان محکم و دستگیر مطمئن و پایگاه بلند و بهترین شفا دهندهقسمیکه ما هم میدانیم قران شفای است که ناخوشی در پی نخواهد داشت خداوند (ج) ان را وسیله سیراب شدن تشنگی داشمندان و بهار دل های عالمان و راه راست صالحان و داروی درد ها قرار داده است پس بدانید که هیچ کس پس ازدانستن قران فقر ( معنونی ) ندارد و برای هیچ کس پیش از ان غنا و توانگری ( معنوی ) نیست


پس بیایم شفای درد های خود را از ان بخواهیم و در تمام سختی های خود از ان یاری بخواهیم وبا دوستی قران رو به خدا کنیمپس بیایم دعا کنیم خدایا : بر محمد و حال اش درود فرست و قران را در تاریکی شب ها مونس ما قرار ده و در مقابل وسوسه های و تحریکات شیطان پاسدار ما کن و مایه های عبرت را که چشم ما ازدیدن ان غافل است اشکار ساز و قدم های ما را از رفتن به سوی نافرمانی ها باز دار


 


(امین یارب العالمین )   


نویسنده : موسکاAbout the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160