قبیله ای لعنت

Posted on at


نفرین مینماییم بر قبیله ای لعنت! همانهایی که دست شان هر روز به خون پاک ملت ما آلوده میشود!
عقل شان فاسد، جسم شان پر از پلیدی ها، راه و کردار آنان روبه تباهی و جایگاه ابدی شان دوزخ! عجب جایگاه خوبیست برای ستمکاران! آنها بکلی فراموش نموده اند که روز رستاخیز تاوان این همه جنایات را پس خواهند داد، روزی که از ذره ذره اعمال نیک و بد مارا مورد مواخذه قرار میدهد ، هرکی به اندازه سوزنی مرتکب گناه و آلودگی ها شده باشد مورد بازپرس قرار میگیرد و وای به حال کسانی که قتل نفس انجام داده اند و جویی های خون روانه کردند و قرآن ها سوختاندند، جان مومنان را گرفتند، مگر ارزش مومن از خانه کعبه بهتر نیست>؟ مگر نه اینست که قبیله لعنت با پلید ترین و فجیع ترین عملکرد شان یعنی قتل نفس مرتکب ویرانی و خانه کعبه میشود و حتی فراتر از آن.

About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160