دروصف یتیم!

Posted on at


دروصف یتیم!!


مایتیمان بی صدادرماندی بینوا


رانده ازهرکجاییم بشنوصدام بشنوصدام


ناله وآه وفغان بی کس ونام ونشانمستحق درهرمالم بشنوصدایم بشنوصدایم


داری نگاه قهروخشم میرانی مراازهرطرف


دارم به من ظلم وستم بشنونوایم بشنونوایم


درد من درمان نیست ظلم من بی پایان نیستچشمم بی باران نیست بشنونوایم بشنونوایم


ای پادشاه مظلومان ای بنده بی کران


ندارم آب ونانی دارم فغان دارم فغان


کن تورحم برحال ما داری بمالطف وصفا


شکرگذاریم ای یارالهی دارم فغان دارم فغان
About the author

160