تاثیر منفی سریال ها در گسترش بی حجابی

Posted on at


 


 


درجامعه اسلامی طبق آیات الهی و قوانین مقدس اسلام زنان مسلمان باید در برابر مردان بدنش شان را تمامآ بپوشانند، تا بدین وسیله وقار و ارزش آنان محفوظ بماند


خداوند (ج) می فرماید : (ولایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها)


ترجمه :یعنی زن ها نباید زینت خود را نشان دهند مگر آنچه که عادتا از آنها ظاهر می گردد


که مراد از آن روی ودوکف دست زن است.     همچنان از ابوهریره (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمود: دو دسته از اهل دوزخ می باشندکه نظیر آنها را ندیده ام ، یکی از آن ها جماعتی است که تازیانه هایی در دست دارند که به دم گاو شباهت دارد و مردم را با آن تازیانه ها می زنند ( اشاره به قدرتمندان وحکام ظالم است که دشمن بشریت می باشند). دسته دوم زنانی هستند که هر چند به ظاهر لباس پوشیده اند ولی در حقیقت برهنه می باشند (لباس نازک یا چسپ وکوتا می پوشند و دلخوش می کنند که پوشیده اند). دیگران را گمراه می کنند وخود نیز گمراه اند ، موهای سر شان را در یک جا جمع می نمایند که به کوهان شتر ها شبیه می باشد، این زنها داخل بهشت نخواهند شد و بوی آن را نخواهد یافت، هر چند بوی آن از فاصله های دور قابل ادراک است.      اما سریال های هندی که مغایربا فرهنگ اسلامی است، تهیه میگردد و مسئولین رسانه ها نیز چنین تفاوت های فرهنگی را در تهیه این سریال ها درنظر نمی گیرند ، زنان درین سریالها با سرهای برهنه و بدن های نیمه عریان در پرده تلویزیون ظاهر میگردند. این سریالها در کانون خانواده های پخش می گردد که زنان شان تا کنون چنین لباس نپوشیده اند. تماشای چنین وضعیت ها آنها را تشویق میکند تا در مجالس و محافل مانند بازیگران این سریال ها لباس درست نمایند و در تهیه آن با یکدیگر به رقابت بپردازند که بدون شک پخش این سریالها به گونه رقابتی میان تلویزیون های خصوصی تاثیرات ناگوارش را روی فرهنگ والای حجاب اسلامی بجاگذاشته و میگذارد.


 


نویسنده: خان آقا  فیضیAbout the author

160