ضرب المثل های عامیانه مردم در شهر و قریات جات حوزهء غرب سرزمین ما

Posted on at


هم خرما و هم ثواب .

زبان سرخ سر سبز را به باد می دهد .

پیش کله ئی خر یاسین خواندن .

از زیر باران زیر ناوه نشستن .

سگ زرد برادر شغال است .

آب نادیده موزه کشیدن خطا است .

سال نو از بهارش پیدا است .

آب رفته دوباره به جوی خواهد آمد .

موی دماغ هر کس است .

از زور آور چو(چوب) از کمزور دو(فحش) .

بار کج به منزل نمی رسد .

چاه کن به چاه است .

چوب خدا صدا ندارد .

هیچ کس نمیگوید دوغم ترش است .

33- مرغ که از قفس پرید افسوس نکن .

34- سر بد به بلای بد .

35- منزل دروغ گو کوتاه است .

36- خربوزه خوب نصیب شغال است .

37- کار امروز را به فردا مگذار .

 About the author

160