موفقیت

Posted on at


خدا همان صدایی است که از داخل وجودت با خودت حرف میزند
خیلی وقتها به تو هشدار میدهد
خداوند همان امیدی است که وقتی تمام درهای دنیا برات بسته شود تو با خودت میگویی درست میشود
خداوند همان احساسی است که وقتی شب ها به ماه نگاه میکنی در وجودت به وجود میاید
خداوند همان موجودیست که مهربانی,حکممت و توانایی بی پایان او,او را بهترین پناهگاه انسان کرده است
بنام خدااااااااا
موفقیت
بزرگان میگویند:به خود اعتماد داشته باشید.اگر یک بار کاری را با موفققیت انجام داه باشید باز هم می توانید
موفقیت چیست؟با هر کسی از موفقیت صحبت کنی به یک مولفه بزرگ در دنیا یاد میکند اما موفقیت همین قدم های ماست که به جلو میرود و مشکلات را حل میکند و از تلاش دست نمی کشد
همه ی ما در زندگی شخصی خود این حس را داشته ایم اما مهم ااست که این حس را چقدر گسترش داده ایم و خود را تشویق کرده ایم.
ببرa+b=c  استاد ریاضی می گفت:زندگی ات را با قضیه فیثاغورث پیش 
مشکل.a راه حل های ماست وcوb
با سر هم کردن مولفه ها ذهن ,مشکل خود را حل کرده و قدم بردار و موفقیت از ان شماست
موفقیت یعنی توو................................
یعنی تو میدانی که میتوانیAbout the author

160