عشق

Posted on at


عشق


پدیده عشق ازذات مقدس خدای رحمان سرچشمه می گیرد .زیرا خداوند  خالق عشق است وانسان را به عنوان تجلی عشق .درجهان هستی خلق کرده است.


 


 


کسانی راکه درمسیرزندگی تو قرار می گیرند .به پیامی. کلامی.نگاهی یا لبخندی بنواز بذرمحبت در دل ها بکار تا خرمن  .عشق وصفا برداشت کنی


 


زیباترین سرمایه وجود انسان به عنوان قایم مقام خدای رحمان عشق است یک انسان کامل همه وجود ش در واژه عشق خلاصه میشود.واولین بارقه عشق وجود خود آدمی را روشن میکند


 


اگر در مزرعه پاک وجود خود بذرعشق دوستی .امید . حق پرستی ونوع دوستی بپاشی زندگی ات بارورخواهدشد وگل های پرطراوت یک زندگی الهی وایده آل دربوستان جان تو خواهد رویید


.


انسان عارف وعاشق مسیرکمال را با دوبال زیبا «احساس» و«اندیشه»طی می کند.بال احساس از دل انسان عاشق فرمان می ستاند و بال اندیشه از ذهن عاف اندیشمند قدرت می گیرد.بنا برین «اندیشه زیبا »اولین شرط حرکتد درین مسیرالهی و عشق به عنوان نهایت احساس زیبا مهم ترین توشه این سفر است


.


عشق به فلب های لبریز از کینه ونفرت ومملو از تنگ نظری و خصومت قدم نمی گذارد


.


حسد عشق را به تباهی می کشد و از عاشق دشمنی می سازد که از فرط کینه جان خد را به مرز عصیان می رساند


.


آنگاه دست به د عا برمی داری زیبا ترین عمیق ترین و متعال ترین جملات تا کیدی بر زبان تو جاری می شود و با مدد این نیرو نامروئی  نا گهان  همه چیز تغیر میکند و راه های جدیدی فراروی تو گشوده می شود و آینده که هیچ کسی نمی تواننست  ببیند تو با نیرو کشف و شهود در جام جم قلب خود به روشنی می بینی.


به نظر شما عشق و عا شقی چه معنی دارد لطفا نظریات خد را با ما شریک سازید .


نویسنده جواد نورزوئ.


 


              About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160