امنیت سوخت در اروپا 76

Posted on at


امنیت مواد سوخت یکی از موضوع های اساسی و حیاتی برای ناتو و همچنین خود اتحادیه اروپا می باشد. بیشترین بخش مواد سوخت اروپا از روسیه می آید. سوخت به یکی ماده راهبردی و کلید حیاتی برای روسیه تبدیل شده است و هرزمانیکه خواسته باشد میتواند از آن بر ضد کشورهای اروپایی بهره ببرد. حالا در گرماگرم بحران اکراین که غرب عامل آنرا روسیه میداند, دوباره مسله امنیت انرژی اکراین به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است.پنجاه درصد گاز وارداتی اروپا از اکراین میگذرد که تا حالا دوبار در سال های 2006 و 2009 قطع گردیده است و سبب چالش های فراوانی برای مصرف کننده ها شده است. حالا سازمان ناتو در پی نقش خود و به عهده گیری مسوولیت فعال تری در بخش امنیت انرژی اروپا می باشد. امنیت انرژی و ثبات اقتصادی میتواند آزادی روسیه برای عمل را کاهش دهد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160