حقایق دروغ نمیگویند

Posted on at


حقایق دروغ نمیگویند


شما باید به دنبال حقایق درست و واقعی باشید نه حقایق ادعا شده حقایق مورد انتظار یا حقایق خیالی حقایق واقعی را بیابید و بر اساس آنها تصمیم گیری کنید چرا که حقایق دروغ نمگویند.


هرکاه در زندگی یا کار تان در شرایط بحرانی قرار گرفتید لحظه به ذهن خود استراحت داده و قبل از هرگونه تصمیم گیری یا انجام واکنش برای بدست آوردن تمام اطلاعات که می توانید در مورد موقیعت مورد نظر به دست آورید تمرکز کنید.


سوالات دقیق بپرسید


:


پرسش های مهم را مطرح کرده و با دقت به پاسخ کوش دهید


.


در این جا  برخی از پرسش های که به شما در یافتن حقیقت کمک خواهند کرد بیان شده است.


ü       دقیقاً چه شرایط وجود دارد؟


ü      چه اتفاق افتاده است؟


ü      چه گونه این اتفاق رخ داده است؟


ü      اتفاق مورد نظر چه زمان رخ داده است؟


ü      این اتفاق کجا رخ داده است؟


ü      چه حقایق وجود دارد؟


ü      چه گونه به درستی این حقایق پی ببریم؟


ü      چه افراد دیگری نیز در گیر این ماجرا هستند؟


ü      چه کسی مسول انجام یا کوتاهی در انجام برخی مسایل است؟


پرسیدن همین سوالات و جمع آوری حقایق به شما در حفظ آرامش و افزایش شهامت و اعتماد به نفس تان کمک می کند هرچه حقایق بیشتری به دست آورید در گرفتن تصمیمات درست و مناسب برای حل مشکل و موفق بودن در لحظه بحران احساس قدرت و توانایی بیشتر می کنید به خودتان یاد آوری کنید هر آنچه را که نمی توان در مان کرد به ناچار باید تحمل کرد اکر اتفاق افتاده است که مربوط به گذشته بوده و قابل تغیر نیست بس دیگر یک حقیقت است بنا برین برای یک حقیقت که ویژه گی آن غیر قابل تغیر بودن است نگران  یا نارحت نباشید برکار های که می توانید انجام دهید متمرکز شوید و نه آنچه که قادر به انجام آن نیستید.


باورکنیم که سرنوشت ما در سر نوشت کل عالم بشریت تاثیرمی گذارد.


زیراکوچک ترین رویدادزندگی کل هستی را به تغیر وا می دارد.


پروانه که اینجا تال می گشاید، جو آن سوی دنیا رامرتعش می کند وهر قطره بارانی که از آسمان فرومی چکداقیانوسی رامتاثیرمی کند.


نویسنده: جواد نورزوی


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160