بیاید نخبگان را پیدا کنیم

Posted on at


افغانستان کشوری است که سالها با  تعصب و بی بنده باری دست و پنجه نرم کرده است

 حالا میخواهد که روی پای خود ایستاده و خودرااز لحاظ اقتصادی و پیشرفت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و تحصیلی رشد به سزای بدهد.

 مردم افغانستان توانسته اند که خود را در همین دوره کم که کمی آرامش به کشور ما آمده است نشان بدهند و دستاورد های بزرگی را نصیب خود بگردانند.

 و توانایی های خود را بروز بدهند تا جای که توجه تمام مردم جهان را به خود معطوف بدارند

 این جای خوشی و سرفرازی است که می بینیم که افغانستان ما یکی از کشورهای روبه توسعه محسوب می شود.

 و توانسته است که جایگاه خود را دوباره تنومند بسازد و از هر لحاظ رشد کند.

 و راه های پیشرفت وانکشاف کشوری خود را باز کند.

 و به همه نشان بدهد که می تواند افغانستان راهی دوباره را پیدا کرده و به پیشرفت ها و خوشی خود برسد.

 و مردم افغان هم بتوانند که راهی دوباره برای زندگی انتخاب کنند

 و بیایند از نو شروع کنند در یک فضای آرام و دور از تعصب و بی بنده باری.

 بله

 معلوم و واضح شده است که مردم افغانستان از جمله نخبگان اند تنها باید خودشان خود را دریابند

 آنها هم می توانند که مثل دیگر مردم پیش برود و مانند دیگر کشورها رشد کنند.

 پس بیاید که همرای هم نخبگان را پیدا کنیم شاید از جمله یکی شما باشید و شروع به کار کنیم.

 بیایم همرای هم دست در دست هم بدهیم و دوباره کشور خود را ازنو بسازیم و تلاش را آغاز کنیم

 بله

بیایید و نخبگان را پیدا کنیم و آنها را دریابیم و به تلاش و کوشش برای هرچی بیشتر پیشرفت کردن وطن خود گام برداریم.

تعصب و بی بنده باریAbout the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160