از من بشنوید

Posted on at


همیشه خنده نمایانگر خوشی های ما نیست گاهی گریستن را بهترین افزار برای ابراز خوشحالی خود انتخاب میکنیم


شکست نوع دیگری پیروزی است چرا که اموزنده است


گاهی پیروزی واقعی دادن فرصت برای حریف ضعیف و بازنده است


گاهی اوقات حقیقت شر اورنده است و دروغ فضیلت می افریند


گاهی سکوت نشانه علمیت و دانایی است و گاهی بر جهالت و نادانی دلالت می کند


گاهی واقعا به تنهای نیازمندیم و در بعضی موارد دوستان بیشرین نیاز ما بشمار میروند


بعضی اوقات بهترین تحفه یک تبسم است


شاید با کوجکترین فکر بهترین و بزرگترین مسولیت را انجام داده باشید


گاهی رفتن از دنیا یعنی  ماندن برای همیش


شاید دشمن بهترین دوست باشد و دوست بدترین دشمن


داشتن حس خوب سعادت حقیقی بشمار می اید


نوشتن شاید بهترین وسیله برای گفتن باشد


فکر را نمی توان بازداشت کرد چون از آزادی واقعی برخورد دار است اما می توان بر این ازادی قیود وضع کرد


توهین یعنی تیغی که برای همیش کشنده و درد اور است


 


 


نگارنده: عبدالمختار حقبین  About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160