ازدواج های نامتجانس

Posted on at


 

منظور از ازدواجهای نامتجانس آن ازدواج های اجباری است که درآن تفاوت قابل ملاحظه ای سنی بین ناکح ومنکوحه وجود دارد . ابن نوع ازدواج درتمام شهرهای افغانستان وخصوصاً درمناطق روستایی واقع میشود به این سبب که ریشه های اقتصادی دارد چنانچه برخی ها دختران ویاخواهران خود را به جبر واکراه به عقد کسانی درمی آورند که عمر زوج از هفتاد تجاوز کرده درحالیکه زوجه 16 الی 18 سال از بهار عمری خود سپری نکرده باشد عوامل اصلی این چنین ازدواج ها ثروتمند بودن مرد است که خانواده دختر اورا به چنین ازدواج مجبور می سازند احساس ومشاعر دختر را نادیده گرفته اورا در چاه آتش می اندازند .

 متأسفانه ملاها هم در بدل چنین پولی به این نوع عقد ها علامت صحیح می گذارند ! اگرچه از نظر قضائی وقانونی اشکالی ندارد ولی از نظر داشت دیانت اهداف ومقاصد که در وراء ازدواج نهفته است ، حرام است بارزترین اهداف شرعی ازدواج که سکون نفس ، مؤدت ، عشق ومحبت است که دراین نوع ازدواج ها تحقق نمی پذیرد وگذشته از آن مصالح علیای خانواده را به مخاطره می افگند از سوی دیگراز لحاظ حقوقی هر ازدواج باید رضایت کامل وسالم هردوطرف عقد ازدواج انعقاد حاصل نماید که بدبختانه خلاف تمام موازین حقوقی مدنی ابن نوع ازدواج ها درگذشته وحال درافغانستان درموارد زیادی معتقد نمیگردد از دیدگاه حقوقدانان این نوع ازدواجها باعث نقص  حقوق بشری زنان گردیده وخانواده  را که رکن اساسی جامعه است به مخاطره مواجه می سازد .

 ولی بعضی ازدواج های اجباری دیگر مانند خونبهای مقتول جاافتاده است که این ازدواج نیز در افغانستان وجود دارد این ازدواج درافغانستان ( بد یابددادن دختر معروف است ) تابدین صورت ورثة مقتول از اجرای قصاص صرف نظر کنند . خونبها قرار دادن دختران پدیده ای است شوم که هیچ اصل شرعی ندارد وباعث ایجاد کدورت ها ونقض حقوق بشری زنان میگردد .

 زیرا خانواده شوهر بسوی دختربدیده قاتل می نگرند زن دراین حالت مورد اهانت قرار گرفته وزنده گی مشترک خانواده گی را به هدف اصلی آن نمی رساند وازطرف دیگرازدواج که منتج به ظلم شود ازنگاه شریعت اسلام حرام شناخته شده است ودر قانون جزای افغانستان نیز بد دادن دختر جرم بوده وجزای آن حبس متوسط تعین گردیده است .

 About the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160