زنان

Posted on at


:وضيعت  زنان در سه دهه ى جنگ

اين هويدا است كه در سه ده ى جنگ افغان ها مشكالات زياد ى را متحمل شدن اما اين مشكلات ومشقت هاي بشتر متوجه زن ها بودن .زنان قشر بسيار آ ثيب ديده جامعه دراين سه دهه از نعمت سواد واز حقوق انساني شان محرم بودن .وهر نوع ظلم را متحمل مي شدن  گاهي به جرم اين كه زن هستند تحت ستم قرار مي گرفتن .زنان ها به مانند مال به فروش مي رسيدن  در بد داده مي شدن و ازدواج اجباري نمونه ي از اين ستم هااست اين وضيعت  تاهنوز در اكثر مناطق افغانستان حكم است. عوامل اين تمام ناهنجاري ها عدم دست رسي مردم به نعمت بزرگ سودا بوده. چون اگر در يك جامعه افراد ان  از حقوق يكديگر اگا ه نباشد و به تعرض حق يكدگر بپردازند پس جا معه چالش ها كه تا امروز شاهد ان   هستيم  روبه رو مي سويم.

:وضيعت زنان در دوازده سال اخير

بعد سقوط رژ يم طالبان  وضيعتت مردم وبه ويژه زنان تا اندازي تغير نمود مردم به علم ودانش دست رسي پيدانمودن. اما درضعيت زنان ان طور يكه لازم بود تغيرات پديد نه آمده چون در اكثر مناطق افعانستان زنان با همان ناهنجاري ها ومشكلات كه درسه دهه بودن روبه رو هستند. از حقوق زنان هميشه در مطبوعات به شكل سمبوليك ياداوري مي شود ودرعمل  پياده نمي شود  اكثر زنان از حقوق شان محرم هستند.هيچ اگاهي درمورد حقوق شان ندارند براي تغير وضعيت زنان بايد زمينه ي تحصيل علم دانش فراهم گرددچون زمانيكه زنان از حقوق و وظايف شان اگاه شوند درهمه اموري ا جتماعي  .سياسي اقتصادي وفرهنگي سهم فعال بگيرند .در ان صورت مي توان  يك جامعه را به سكوي موافقت برسانيم.                  

با احترام

پروانه فيضي                                                      About the author

160