بحران اقتصادی

Posted on at


میگفتند بحران اقتصادی یک دفعه ای نازل میشود باور نمیکردیم، دیروز رفتیم پارک کنار دفترمان، طبق روال معمول بیست افغانی چیپس خواستیم به همراه نان و یک چاینک چای سیاه، نفر میگوید همان بیست افغانی چیپس الان شده چهل افغانی و همان چاینک چای بیست افغانی شده سی افغانی، فقط کمی از خدا ترسید وگرنه میگفت همان نان ده افغانی هم شده بیست افغانی ...بحران اقتصادی که شاخ و دم ندارد، حتما همین است دیگر ...About the author

160