علت مشکلات در روابط پسرودختر

Posted on at


حال باید بدانیم که چی چیز باعث به وجود آمدن مشکلات بین دختروپسر میشود.در زیربه چندنمونه آن اشاره میکنیم


الف) بعضی دخترها میدانند که پسرها قصد ازدواج ندارند وخود دخترها هم قصد ازدواج ندارند ودوستی شان هم بی هدف است پس معلوم است که این دوستی بخاطرشناخت ازدواج نیست آنها فقط برای اینکه وقت شان خوش بگذرد باهمدیگر دوست میشوند تا اینکه خود را ازتنهایی نجات دهندبعضی دخترها حاضر هستند باچنین پسرها وبعضی پسرها هم حاضر هستند با چنین دخترها روابط برقرار کنند ونام این رابطه غیر اخلاقی را میگذارند  دوستی .آنها فکر میکنند هرکاری را غرایز شان بخواهند   میتوانند بکنند ومیگویند شوهران ما یا خانم های ما چی میفهمند که ما در گذشته روابط جنسی داشته ایم .وبا یک تیر دونشان میزنند ازیکطرف  با جنس مخالف رابطه برقرار میکنند از طرف دیگر خرج ومصرف خود را ازین طریق به دست می آورند وآنها فکر میکنند بعد از ازدواج ازین رابطه به آسانی میگذرندولی نمیدانند که اگر هم بخواهند نمیتوانند چون دوست پسر شان به این آسانی نمیگذرد. چون دوست پسرشان برای  بعد از متاهل شدن دختر قبل برنامه ریزی کرده است یعنی از دوست دخترش  عکس ها وفیلم ها گرفته تا اگر دختر بعد ازدواج همرایش رابطه برقرار نکرد.او را تهدید کند که این  عکس ها وفیلم ها را به همسرش نشان میدهد فاش شدن  این موضوع برای خانم متاهل وحشتناک است پس این علت هایست که مشکلات را بین همین دختر باشوهرش به وجود میآورد


حتا منجر به طلاق میشود وبخاطر خیانت که کرده هیچ مردی حاضرنمیشود که بار دوم همرایش ازدواج کند .ودختر این مشکلات را تحمل نمیتواند تصمیم به خود کشی میگیرد


 


ب)بعضی ازدختر ها از پاکی ساده گی وصداقت پسرها استفاده کرده وبه بهانه   سالگره   میله  خرید لوازم آرایشی وبهداشتی  خریدن  مبایل وکردت  جیب آنها را خالی میکنند. که این کار هم بدون هزینه نیست که هزینه آن از دست دادن نجابت شان می شود


ج)مگرتعداد اندک پسرها با نشان دادن جسارت  محبت وعشق در همه عمر پابند محبت ودوستی خود میباشند.که تعداد این افراد بسیار کم است.چون هرگاه این افراد عاشق شوند به دخترپیشنهاد  دوستی  نه   بلکه به آنها ازدواج میکنندچیزی را که این دخترها وپسرها فراموش کرده عفت وپاکدامنی و  وفاداری شان به همسر آینده شان است آرزوهر دختر وپسر داشتن یک خانم ویک  شوهر پاکدامن است پس چی خوب است که اول خود ما پاکدامن و وفادار باشیمAbout the author

160