رازموفقیت در زندگی

Posted on at


 

راز موفقیت در زندگی                                                               

 

رمز موفقیت درزندگی مان همان چیزی است که همه بدنبال ان هستیم و همیشه کوشش می کنیم که در زندگی و هرکاری موفق باشیم ولی این راباید بدانیم که رمزموفقیت اشخاص بزرگ وموفق را درزندگی خود سرمشق قرار دهیم تابتوانیم درکارهای مان موفق باشیم و بیشترین موفقیت را بدست بیاریم.که این کار با دنبال کردن کارها و برنامه های اشخاص بزرگ است.زیرا هیچ شخصی از بطن مادر چیزی را نیاموخته و ندانسته بلکه با تجربیات زندگی  ودنبال کردن کارهای بزرگان و اشخاص ورزیده آموخته.گاهی می توانیم از برنامه های بسیار کوچک که موجودات کوچک که درروی زمین وجود دارند درس بگیریم و بیاموزیم که چگونه زندگی کنیم و چگونه برنامه ریزی داشته باشیم.موجوداتی ریز مانند مورچه ها که برای زندگی شان برنامه ریزی داشته و در تابستان بدنبال جمع آوری غذابرایشان می باشد تا در طول زمستان بتواند غذای کافی داشته باشد تا دراین مدت کدام مشکلی سری راه انها نباشد.پس باید ازاین موجودات ریز بیاموزیم که چگونه زندگی کنیم و چگونه برای کارهای زندگی مان برنامه ریزی خوب داشته باشیم که در زندگی موفق باشیم برای یک زندگی خوب و خوش و موفق باید یک برنامه ریزی عالی را در زندگی و کارهای مان دنبال کینم.About the author

160