فرهنگ نا پسند

Posted on at


 


در هر جامعه ارزش های فرهنگی فرق دارد و نظر به سطح دانش ، مذهب و حالات های درونی جامعه ارزش ها تعین میشود و در چوکات فرهنگ ها قرار میگیرد. جامعه افغانی هم از خود اصل ها دارد در این جامعه هم بعضی موارد زشت و ناپسند هنوز هم منحیث یک فرهنگ مورد استفاده قرار دارد. یکی از این فرهنگ های ناپسند همانا فروختن دختر بنام نکاح استدر چند دهه ی اخیر هر پسر که قصد عروسی با یک دوشیزه را دارد باید از مخارج عروسی برآید در غیرآن دختر به این بچه داده نمیشود این مخارج عروسی در شهر و دهات اول پول است که پدر دختر میگیرد و خون دخترخود را میفروشد و یک مقدار هنگفت را باید پسر به پدر دختر بدهد بعد از آن با مخارج کمر شکن عروسی روبرو میشود . برگذاری عروسی باید در یکی از هوتل ها باشد و داماد پسر باید پذیرایی در حدود 500 الی 700 نفر باشد که این کمترین رقم برای گرفتن یک عروسی در هوتل است عروس خانم ،طلا بیش از حد داشته باشد. خوب این یک فرهنگ ناپسند تا جایی مورد قبول طرفین است و در اکثر عروسی ها این یک امر معمول است . و در ولایات هم برگذاری عروسی در محل برای مردم محل گرفته میشوداما از این هم بدتر وجود دارد و دختر به خواست فامیل خود " بدل " میشود زندگی را پیش میبرد که این کار باعث اختلافات بین دو فامیل میشود اگر یک دختر در فامیل شوهر مورد ازار و اذیت قرار میگیرد در این صورت فامیل مقابل هم بخاطر انتقام این کار را با دختر " بدل " شده میکنند، که این کار خود زشت و ناپسند است، که مغایر با ارزش های انسانی و اسلامی است


در حال حاضر عروسی کردن یک کار دشوار به یک جوان افغان است و در بعضی موارد پسر قادر به پرداخت پول به پدر دختر نشده و این نامزدی فسخ شده است ،همچنان بعضی ها تا چندین سال نامزد مانده اند تا پسر پول را به پدر دختر بدهد بعد عروسی کند. که این فرهنگ ناپسند بر علاوه فرار جوانان از وطن بخاطر زندگی بهتر و پیدا کردن مخارج عروسی شان،  تعداد زیادی هم مجرد مانده اندادامه این فرهنگ زشت ، باعث بیشتر شدن فساد اخلاقی بین جوانان شده است که این خود یک مشکل اجتماعی دیگر را به بار آورده است


به جای این همه پول و مصارف گزاف خوب خواهد بود تا نظر به توانایی های مالی پسر داماد، مراسم مقدس عروسی برپا شود و عروس به خانه ی بخت خود برود.


به امید روزی که این همه فرهنگ های تحمیل شده ناپسند از بین رفته و همه ی جوانان زندگی مشترک خود را به پیش ببرند تا ازفساد اخلاقی در جامعه کاسته شود About the author

160