هدف پیدایش پیامبران وقرآن کریم

Posted on at


 


آنزمان که انسان درچاه جهل ونادانی فرو رفته بود خداوند (ج)که بی نهایت بارحم ومهربان است خواست بار دیگر به چشم های کورانسانها نورهدایت بخشد به همین منظورپیامبران را آفریده و آنها را مشعل این راه ساخت وبه آنها وحی کرد وآنها را مکلف ساخت که بدون کم وکاست آن رابه دیگران برساند که این در اولویت وظیفه شان میباشد وخداوند (ج)هم در آیه مبارکه در این موردمیفرماید ترجمه (برپیامبر وظیفه ی جز ابلاغ رسالت نیست)تابه این طریق مردم را از دام گمراهی نجات داده وراه سعادت وخوشبختی را برایشان نشان دهنددرحقیقت پیامبران نماینده خداوند (ج)در روی زمین میباشندکه تمام رهنمایی واوامری را که خداوند (ج)برای آموختن طرز زندگی به انسان نازل میکند رابه گوش مردم برسانندوامربه معروف ونهی ازمنکر را به انسانها آموزش دهندهمچنان پیامبران با صفاتی والا آراسته شدن به طور مثال آنها در تمام طول عمر خود از ارتکاب کوچکترین جرم وگناه پاک اند وهرگز از آنها خطای سرنزده است وجهت اثبات نبوت به آنها معجزاتی داده شده که از آن جمله قرآن کریم میباشد که به حضرت محمد (ص) نازل گردیدماانسانهادر زندگی خود نیازمبرم واساسی به کتاب های آسمانی داریم چون آنها مانند چراغی اند که انسان را در راه تاریک زندگی رهنمایی میکنند وتمام دستوراتی که در آنهاست مثل صفحه های کتاب خوشبختی اند که هر ورق آنرا که میزنیم یک پله برای رسیدن به خوشبختی پشت سرمیگذاریم وهمچنان دوری از نواهی آن نیز به مثابه دوری کردن از آتشیست که فقط دشمنان ما خواهان سوختن ما در آن اند تلاوت قرآن کریم باعث روشنای ذهن گردیده ودیواریست در مقابل عذاب های حیبتناکی که انتظار انسانهای شیطان صفت را میکشد                                                                                                                                     همچنان در یکی از کتاب های که در مورد خوشبختی نوشته شده آمده است که زمانی که انسان میمیرد واورا در قبرمیگذارند اعمال نیک آن انسان اورا احاطه کرده وبه آتش اجازه نمیدهند که به او نزدیک شود زمانی که نکیر و منکرمیخواهند از آن شخص سوال کنند قرآن کریم به شکل یک انسان زیبا در آمده و نزد آن شخص می آید جلو نکیر و منکر استاد شده و می گوید    این شخص در دنیا همواره مرا تلاوت کرده وازیاد نبرده ومن دوست او بودم قسم به آن ذاتی که مرا آفریدتا اورا داخل بهشت نکنم آرام نمیگیرم پس همیشه قرآن تلاوت کن تا در زندگی دنیا وآخرت  کامروا باشی


 


 About the author

160