آیا گذشت زمان مشکلات را حل خواهد کرد؟

Posted on at
هیچ وقت نگرانی را در خود جای ندهید تا باعث درد و رنج شما شود. چرا که نگرانی 2 سال من را تلف کرد 17 ساله بودم که نگرانی ها را در خود جای دادم دوسال من را تلف کرد، هیچ کس بجز خودم مسوول این غفلت و عدم و موفقیت نیست


من در ان موقع برای همه چیز نگران می شدم. از کار، سلامت و خانواده خود در تشویش بودم و خود را کوچک و حقیر می شمردم  بقدری می ترسیدم که نمی خواستم در خیابان با اشنایانم روبرو گردم و اگر اتفاقا به یکی از دوستانم بر میخوردم  چنین وانمود میکردم که او را ندیده ام بخاطر که از سرزنش او ترس داشتم .


 


 


حتا به خاطر همین ترس و ناراحتی چند کار خوب و پر منفعت را از دست دادم.


بلاخره در یک صبح ، پس از 2 سال نگرانی و تشویش توانستم بر اضطراب و ناراحتی فایق ایم و جلوی نگرانی را بگیرم . در ان وقت من به ملاقات یک شخص رفته بودم که به مراتب مشکلات زندگانیش بیش از من بود ، اما زندگی او پر از نشیب و فراز بود . من در ان روز به او حسد می بردم و از خدا می خواستم من هم می توانم چون او باشم .


 


من به تجربه در یافته ام اگر صبر و حوصله داشته باشم نگرانیهائی که مرا از زندگانی سیر می سازند حبابهای صابون بزودی نابود می شود . از ان موقع به بعد انزا اجرا می کنم ، در نتیجه کمتر نگران و ناراحت می گردم ، با گذشت زمان قسمتی از مشکلات و ناراحتی های ما بر طرف می گردند و ان چیزهای که امروز ما مضظرب و ناراحت می کند فردا وجود  خارجی ندارد فقط باید کمی صبور و بردبار بود .


پس گفته می توانیم که گذشت زمان مشکلات را حل میکند . اگر ما با ان مشکلات مبارزه کنیم ، دوستان ایا گذشت زمان مشکلات شما را حل  کرده است ؟ یا خیر.


 


نویسنده : انوش بارکزیAbout the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160