فقر و بیکاری در افغانستان:

Posted on at


یکی از عو املی که باعث عقب مانده گی کشور ما شده است فقر و بیکاری است.


فقر چی وقت بوجود می آید؟وچه ضربه یی به کشور وارد می نماید؟


جواب: زمانی که زمینه ی کار برای افراد کشور مهیا نشود و ضربه یی که به کشور وارد میشوداین است که افرادی که بیکار هستند مجبور میشوند تا برای بدست آوردن خرج روزمره خود دست به کارهای خلاف مثل کشت مواد مخدر،دزدی و غیره... میزنند.امروزه در افغانستان نه تنها جوانان بیسواد بیکار هستند بلکه جوانان باسواد که حتی فارغ التحصیل هم هستند آواره ی کوچه وخیابان هستند وز بیکابودن خود رنج میبرند و ریشه فقر فرهنگی و اجتماعی در افغانستان همین است.
به گونه یی میتوان مثال داد که:


بیشترمردم افغانستان به خاطر کار بطور غیرقانونی به کشورهای همسایه محاجرت مینمایند.میتوان بطور مثال بیان کرد: ایران کشوریست که از هرلحاظ غنی ترین کشور است و  بیشتر مناطقی که در ولایات آن آباد شده است بوسیله جوانان افغان آباد شده است.بخاطراینکه دولت  آن کشور از وجود جوانان پُر کارافغان به منافع خود استفاده کردند و حتی اگرجان جوانان افغان هم به خطرمی افتید برای دولت آن کشورفرقی نداشت.اگردولت افغانستان هم بتواند به جای اتباع خارجی از جوانان افغان استفاده کند.مطمئنآ افغانستان کشورعزیز ما سربلند خواهدبود.بعداز شکست رژیم طالبان دروازه مکاتب برای دختران این کشورباز شد و عده ی بی شماری از طبقه اناث به  سوی مکاتب شتافتند و مشغول  درس و تعلیم شدند به امید اینکه بتوانند به کشورعزیز خود خدمت کنند. با این حساب دولت افغانستان مکلف است تا خودرا آماده سازد تا از جوانان هم ازطبقه ذکور و اناث استفاده بعمل بیاورد تا فقر و بیکاری از کشور ما ریشه کن شود و کشور ما به  امید خدا رو به پیشرفت برود.


 


چنانچه بیشتر کشورهایی که اهمیت خاصی به جوانان و آموزش وپرورش قائل هستند پیشرف های چشم گیری داشتند اگر مقاییسه کنیم کشور جاپان و افغانستان استقلال خود را در یک سال بدست آوردند.دیده میشود که جاپان به اوج پیشرف و قدرت  رسیده است و افغانستان تبدیل به میدان نبرد شده است.علت  آن این است که کشور جاپان فقر و بیکاری را از کشور خود ریشه کن کرده است وجوانان کشور خود را  در هر منبعی تشویق کرده است..امروزه اگر در کشور ما فقر و بیکاری وجود نمی داشت کشور های خارجی باید از نام افغانستان حراس میداشتند.پس وظیفه جوانان هم است که برای پیشرفت کشور عزیز خود تلاش و کوشش نماییم تا جامعه خود را ازین بدبختی ها آزاد بسازیم.
160