(حجاب (چادر

Posted on at


 

هرکس که به کلمات آیت تفکر کرده و اقوال مفسرین تمام عصورراتحت غور قرار دهد وتعامل مردم را دروقت حیات حضرت محمد (ص) از نظر بگذراند.هیج انکار کرده نمیتواند از اینکه شریعت زن را امر کرده که ازبیگانه رویش را پنهان دارد و اینوضع از حیات خود پیغمبر شروع شده وتا امروز دوام دارد و   خود قرآن نقاب یا پرده وچادر را ازروی حقیقت ومعنی پیشنهاد کرده اگرچه لفظ اصطلاحی آنرا تذکرنداده و زنان مسلمان حین بیرون شدن از خانه در پیش چشم پیغمبر حجاب در روی می انداختند     (Veil)ودرآن زمان حجاب مذکوربنام نقاب مشهوربود ومردم بآن نام میشناختند. همان نقاب

که اروپایی ها آنرا به درجه آخرین بد ونامطلوب می دانند و ضمیرغربی حتی ازتصور آن ناراحت میگردد و آنرا به عنوان وحشت وتنگ نظری میدانند وآن را اولین وسیله پسمانی و تخلل ملل شرقی میشمارند و اگر سخن ازاین شود که ملت شرقی در راه تمدن و انکشاف روان است پس اولین شاهد ودلیلی رابر سبیل افتخار درآن باره تذکر میدهند این است که نقاب ازروی زنان یاکاملا برداشته شده ویا اینکه در شرف برداشتن است .اگر شما با احکام حجاب تعمق وتدبیرکنید برای تان واضع میشود که حجاب از تقالید جاهلیت نبوده بلکه یک قانون عقلی ومنطقی است زیرا تقلید جاهلیت آنقدرهاجامد وخشک است که قابل پذیرش هیچ نوع نرمی و ملائمت نمی باشد و به هر طریقه وصورتیکه رواج یافته باشد امکان ندارد که از آن تبدیل شود ویا تعدیل را قبول کند واگر در اخفای چیزی امر کند آن چیز همیشه ودرهرزمان ومکان قابل اخفاء وستراست اگرچه بواسطه آن آبرو وشرف ضایع شود ویاخون ها بریزد واشخاص به قتل برسند ولی قانون عقلی برخلاف دارای نرمی ملائمت است همرای ضرورت ها همنوایی کرده وبه کسب تشدید وتخفیف احوال دارای اتساع ونظرفراخ است ودر قواعد واصولی عمومیش صورت های استثنایی را مدنظر میگیرد و اوضاع مناسبات وشرایط را از نظر نمی اندازد لذا این قانون طور کورکورانه پیروی نمیشود بلکه برای پیروان آن واجب است که دارای فهم و تمیز باشند و برای پیرو عاقل ودانا ضروری است تا از خود بپرسد که درکدام صورت ها واحوال واجب است که به قواعد عمومی عمل گردد و از نظر قانون درکدام حالت احتیاج وضرورت حقیقی عرض وجود میکند تا که درآن رخصت از حکم استثنایی برخوردار گردد؟ وبعداز آن او خود حکم میکند که در کدام مناسبت وتاچه حدود ازین رخصت استفاده میکند؟ ومقصد عمومی قانون را دراثنای استفاده از رخصت چگونه مراعات می کند ؟ ودر تمام اینها وقتی انسان به حق فتوی میدهد که دارای قلب با ایمان با اخلاص وبا نیت پاک باشد طوریکه حضرت رسول الله (ص) فرموده است از دل خود فتوی بخواهید وچیزیکه باعث وسوسه در دل شود آنرا بگذارید. از تمام اینها فهمیده میشود که امکان ندارد اسلام با جهالت وبی شعوری بطور کامل وصحیح پیروی ومتابعت کرده شود وچون آن قانون به مقتضای عقل است پس ایجاب میکند که در هرگام از گام های عملی آن متابعین وپیروان دارای فهم علم وشعور باشند.پس بیاید تا حقیقت اسلام را درک کرده و از جاهلیت د ست برداریم و همین گونه حجاب را مراعات ن

سونیا بشرمل

 

 About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160