افسانه ها

Posted on at


افسانه ها رویاها خاطرات خرافات است ...


وافسانه ها به دو نوع است  یک حقیقی ودیگری غیر حقیقی ...


حقیقی همان افسانه است که تمام رویاها وخاطرات مردم را در بر میگیرد وهر انسانی که در زندگی خود عملی را انجام داد باشد که باعث به یاد ماندن ان در جامعه شود و مردم ان خاطره را به نسل دیگری بیان کنند این داستان مانند یک افسانه در بین مردم می ماندوافسانه غیر حقیقی این است که انسانی در خرافات باشد و چیز را برای مردم بیان کند که واقعیت نداشته باشد ...


افسانه همه چیز های را دربر میگیرد که از انها یک خاطره به جا گذاشته شد باشد ...


بعضی از انسان های هستند که بالای افسانه ها دورغین مردم باور میکنند مانند این که یک شخصی میگوید که یک انسانی در قدیم وجود داشت که پرواز کرده می توانست شما در ان لحظه با خود فکر کنید که انسان چطور پرواز کرده می توانند با وجود اینکه بدون بال وپر است . و همین گونه انواع افسانه های دورغین دیگر هم وجود دارد که انسان را به این وادار میکنند که به خرافات دیگران  باور کنند


   


واین که انسان به افسانه های حقیقی مردم باور کنند این باعث میشود که درباره اجداد ونیکان خود و مردم بفهمد که در زمان های قدیم اشخاص هم در گذشته ها وجود داشته که با کارهای که در گذشته انجام داده است دربین مردم محبوب وعزیز شده است


اما! قصه: قصه ها هم مانند افسانه است کهبه خاطر خوشحالی هدایت کردن ترساندن پریشانی ساختن مردم استفاده میشود. فرق کوچک قصه و افسانه این است که افسانه فقط واقعیت دارد ولی  قصه هم دورغ بوده می توانند وهم راست ..


 


     نویسنده : سعد معسود نورزائی)About the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160