شایعه چیست؟

Posted on at


شایعه چیست؟


در یکی از شهرها شایع شد که به زودی زلزله شدیدی این شهر را ویران خواهد کرد بسیاری مردم آن شهردر آن شب بیمناک به اطراف آن شهر پناه بردند و هزاران نفر شب را در سرک ها و پارک ها به صبح رسانیدند ولی زلزله نشد اما آمار سرقت  ها به طوری بی سابقه افزایش یافت


.


شایعه یکی از طبعی ترین پدیدهای روانی اجتماعی ویکی رایجترین شیوه های عمل متقابل با ابعادگسترده است که تاثیرات آن به ویژه در زمان های بحرانی مثل زمان جنگ قطحی و رویداد های طبعی حالتی به مراتب حاد تر به خود میگیرد هرچند کارکرده ها اجتماعی آن کاملا شناخته نشده است اما بیشتر در وضیعت های غیرعادی در جامعه روی میدهد شایعه در طول تاریخ توجه بسیاری را به خود جلب کرده است امپراتور روم باستان چنان دوچار بلای شایعه شده بود که عده را به عنوان خبر چین به کارگما شته بودند تا به میان مردم رفته وشنیده ها را به قصر امپراتور گزارش دهند


شایعه پیامی است که در میان مردم به واجع میابد اما وقیعت ها آن را تایید نمیکند{چرا مردم شایعه را می پذیرند }


هر شایعه برای پخش و پذیرش نیاز مند ارتباط مخاطبان است وهرنیاز انسان میتواند به شایعه تحریک خاصی ببخشد مثلإ کارمندی که از قیمتی به تنگ آمده باشد بیشتر مستعد پذیرش شایعه در مورد بهبودی وضع اقتصادی به خصوص افرایش معاش است در مقایسه با کسی که این نیاز را ندارد عوامل که میتواند در انتظار وپذیرش شایعه موثرباشد عبارتنداز


:


  تنفر


پذیرش شایعه برای توجیه خود


تحریف واقعیت ها


خود نمایی


مبالغه وخود نمایی


چرا مردم شایعات را می پزیرند؟


نویسنده جواد نورزیAbout the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160