هنری عکاسی و تاریچه آن

Posted on at


هنری عکاسی پدیده ای است که با ماندن چندین لیز و فلتر نمودن عکس نمی توان یک عکس بسیار عالی درست کرد چون عکاسی هنر دید زیبا است. عکاسان مشهوری بودند و هستند که یک قطعه عکس گرفته شده ی آنها به قیمت های بسیار بلند به فروش رسانیده شده است . زشتی، زیبای، آبادی  و ویرانی برای یک عکاس زیبایی های خود را دارد و می توان گفت که گرفتن عکس ثبت کردن خاطره ها میباشدعکاسی همچون هنر های دیگر از خود دوره های مختلف دارد که به مرور زمان تا اکنون به اوج خود رسیده است . امروزه مردم افغانستان به این هنر علاقه بسیار فراوان را نشان داده اند. انتخاب یک فضا با دیدی خاص و یک خلق هنرمندانه با ابزار عکاسی است


مردم دنیا افغان ها را بیشتر به عنوان سوژه عالی برای عکاسی انتخاب میکنند چون بیشترین سوژه ها روز به روز در کشوری ما اتفاق میفتد تا جای که  یک قطعه عکس را به مبلغ سه هزار دالر امریکای به فروش رسانیده اندعکاسی در افغانستان چندان تاریخ طویلی ندارد. در زمان عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان بود. در جنگ سال 1869 بعد از شکست، عبدالرحمن خان به سمرقند می گریزد و پناهنده سیاسی امپراتوری روسیه می شود. در آن وقت بود که مقام های روسی با گرفتن عکس میخواستند که از وی استقبال کنند، وقتی به طرف عکاسخانه در حرکت شدند در آنجاه هیچ یک از همران عبدالرحمن  خان حاضر نشد که درمقابل کمره عکاسی قرار بیگیرد آنها میگفتند هرکس عکسش گرفته شود کافر میشود. عبدلرحمن خان در کتاب "تاج التواریخ" که کتاب خاطراتی او بود نوشته بود : ((  پیش از این فکر میکردم که مردم ما کمی هوش دارند حالامطمین شدم که هیچ هوشی در سر ندارند . ))


www.IranCaves.com)_fa_rszd.jpg" alt="" data-imageid="171934" data-galleryid="1996" />


بر عکس دیگر پاد شاهان امیر حبیب الله خان  در زمان پادشاهی خود اولین موتر را از طرف دولت برتیانیا هدیه گرفت همانند او سینما تیلیفون و عکاسی را به کابل آورد او علاقه زیادی به عکاسی داشت و اولین کسانی که به فن عکاسی آشنا شدند امان بیگ شغنانی و محمدایوبخان ایلخانی هزاره بودندعکسی که باعث شد شهری کشف شود. یک شاه دیگر افغان به اسم ظاهر شاه که او درفرانسه درس خوانده بود شوق ذوق زیادی به عکاسی داشت او توانست با گرفتن یک عکس از مجسمه شکسته در یکی از سفر هایش باعث شد باستانشناسان فرانسوی در افغانستان شهر "آی خانم" را کشف کند که سال ها در پی آن بودند


نوییسنده محمد صیام "زلمی"About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160