دو رنگی بودن و دور بودن ادما

Posted on at


همه ممکن با این کلمه اشنایی که چه عرض کنم حتما با معنی و مفهومش را هم می دانید چون در کنار ما و دور بر ما از این قسم ادما زیاد می باشد مخصوصا با کسانی که بیرون از خانه همرایشان رابطه داریم  مثل در محل کار و دوستان دور بر ما از این قسم ادمها زیاد پیدا می شود این کار برای این قسم ادمها یعنی به نظر خودشان زرنگی و پیش بردن رابطه ها و پیش بردن کار خود می باشد  این ادمها کار خود را دور از اشتباه می دانند و با دورو بازی و دو رنگی بون خود بین دوست و اشنا و همکار خود تفرقه و رابطه هایشان را خراب می سازد و مقصد خود را پیش می برنند انسانها  ازدو چهره مختلف برخوردار می باشند بعضی ها هر لحظه یک نقاب به دست دارند و یک نقش را بازی می کنند تا به مقصد خود برسند اما دسته دیگر مردم فقط همان نقاب اصلی خود را به چهرشان دارند و اصلیت خود را نشان می دهند و  با همان چهره در جامعه پدیدار می شوند و چهره واقعی خود را نشان می دهند ودر هر عرصه از زندگی خود موفق تر نسبت به ادمای دورو می باشند اما ادمایی که دورو و دو رنگی  دارند هرزمانی که باشد دچار مشکل می شوند در زندگی خود ودر جامعه خود شخصی دور و بی ابرو شناخته می شود ادمای دورو با کارهایشان باعث عصبانیت و مغشوش کردن فکر دیگران و باعث ایجاد مشکل در کارهایش می شود و باعث مشکلات و جنگجال های فامیلی می شود و اینکار برایشان لذت بخش می باشد .و این کار جز هنر شان می دانند  ادما هم مثل اینه هستند اما باید همچون  شیشه بود نه مثل اینه دو رو و دو رنگ و دروغگو ............


.بعضی ادما در یک نگاه و برخورد شناخته می شوند که چه نقابی در چهره خود پنهان کرده اند و چه نقشی بازی می کنند البته کسانی و تعداد کمی از این استعداد برخوردار هستند که در باره چهره شناسی و برخورد ادمها از اطلاعات زیادی  برخوردار باشند می توانند از رفتار و کردار و صحبت کردن  طرف مقابل بشناسند که در فکر و دل ان شخص چه می گذرد  دو رنگی بودن ادما و دو زبان بودنشان باعث ایجاد مشکلات هم در جمع و هم در اینده شان تاثیرات منفی می گذارد و  مردم او را شخصی دورغگو و دور خطاب می کنند


رسول خدا (ص) فرمود: روز قيامت ، دو چهره را مى آورند، زبانش از پشت بيرون آمده و زبانى از پيش رويش ، از هر دو زبان ، آتش ، زبانه مى كشد به طورى كه شعله آتش ،به طورى كه شعله آتش ، تمام پيكرش را فرا مى گيرد، آن گاه او را معرفى مى كنند كه اين كسى است كه در دنيا، داراى دو چهره و دو زبان بوده است و او در روز قيامت بدين صفت شناخته خواهد شد...........این سخنان برای ادمهای دورو و دروغگو می باشدکه نباید با این کارشان هم این دنیای خود را خراب کنند هم ان دنیا و در جامعه و نزد دوستان خود جز ادمهای بی ابرو و شیطان شناخته شود و دیگر کسی به انها اعتماد نداشته باشد حتی از احترام خوردی هم دیگر برخوردار نباشند و پیش همه خار و کوچک باشد همیشه سعی کنیم از دو رنگی و دروغ گفتن و دور بودن بپرهیزیم وما با این برخورد های ناپسند در هر عرصه زندگی از کامیابی ها باز می مانیم و به سیاهی ها و تنهایی می کشاند        درنا صالحی


 About the author

160