فرشته کمک یا استاد

Posted on at


استاد کلمه است که نمی توان آن را در چند سطر تعریف وتوصیف کرد خداوند  متعال مهربان ترین است که انسان را در هیچ حالت تنها نمی گذرد و از برسی بشر معلوم شده که انسان ناقص الحق به دنیا می آید و برای پیش برد زندگی به یک رهنما ضرورت دارد که خداوند بزرگ برای رهنمای شان پیامبرانش را فرستاد اما آنها هم بشر بودند و نمی توانستند همیشه زنده بمانند با فرار رسیدن مرگ شان به زندگی پدرود گفته و  دنیا فانی را ترک می کردند و راهی دنیا دیگر می شدند 

    پس نسل آینده چی ؟

آنها هم برای پیش برد زندگی شان به رهنما ضرورت دارند که بهترین رهنما برای انسان بعد از خدا و فرستاده گانش استاد است استاد بودن یک افتخار بسیار بزرگ است چون تمام صاحبان مقام بزرگ شاگردان همین استاد بوده اند که به این مقام رسیده اند استاد بودن بهترین و مقدس ترین وظیفه برای انسان است استاد لقب پدر مادر را دارد آنقدر مقام استادان بلند است که یک روز به روز معلم تخصص یافته است پس چرا برای داکتران انجینیران و دیگران چنین روز وجود ندارد به رهنمای استاد و معلم است که می توانیم به قله های بلند زندگی و موفقیت برسیم به خصوص در افغانستان جایگاه معلمین بسیار بلند است چون چند سال می شد که دختران و پسران از نعمت داشتن معلم در مکتب محروم بوده اند یعنی اجازه رفتن به مکتب را نداشت

.

استادان همه (استادان مکاتب) (استاد رهنمای زندگی ) (استادبودن در کورس) (استاد پوهنتون) ویا در هر جای دیگر مقامش همان است و با احترام ترین شخص نزد شاگرانش خواهد بود

با امید اینکه همیشه استادان نزد شاگردان خود با احترام باشند و دارای مقام بلند و سرفراز باشند

تشکر از توجه تان

با احترام سونیا اکبرزاده         About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160