مـــــــــــــــادر

Posted on at


مادر :دلسوز وپاک ،فداکار همه غیر ازخود ....


مادر مهربان خون گرم .حرف هایش ما را به آسمان ها می برد،لحظه ای که نحن می گوید خواسته وناخواسته به روبرویش می نشینم .گـــــوش فرا میدهیم .هر اهی اشک میریزد اما بردبار ،باز به حرف هایش ادامه میدهد .چه شیرین نصیحت می کند وچه گویا بدون کدام ترسی از غم هایش می گوید ، مارد زیباست به زیبایی تمام زیبایی ها بهب استوار کوه های استوار و به دلیری تمام مردان شجاع .کسی که سالهاست می سوزد،کسی که داغ فرزند ببردل دارد ،کسی که در بین اشک هایش هزار دفعه می میرد و زنده می شود .


دوستش  دارم کاش درحد آن بودم ویاتوان می داشتم که نمی گذاشتم حتی کوچکترین اشکی بریزد ،کوچکتیرن حسرتی بخورد و یا....


 ای مـــــــادر !ای مادر ستم دیدۀ افغان به راستی که لایق ببهترین ها هستی پاینده باد زنای مانند زنان با شهامت افغانــــستان ... 
About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160