شخصیت هیجانی

Posted on at


 

نخست از همه باید اینرا بدانیم که هیجان یعنی چی ؟

هیجان عبارت اند از یک نوع شورش است که بالای انسان مسلط میشود و به همه بدن انسان ضرر میرساند.

و یا هیجان یک حالت مداخله کننده ی که توافق فرد را با محیط آن حرج و مرج  میسازد هیجان در زنده گی روزمره انسان نقش عمده را بازی میکند به همین سبب برای صحت جسمی و روانی ما انسان ها بسیار مهم است تا مورد هیجان معلومات و مطالعه داشته باشیم.

حالت هیجان وقتی پدیدار می گردد که انسان به یک وضعیت مقابل شود که دارای مقاومت و تهدید باشد. در چنین حالات کوشش میشود که تهدید از بین برود اگر این تهدید به اسانی سر شود هیجان واقع نمیگردد.

 

 

 

اشخاص که دارای شخصیت هیجانی باشند صحت جسمی و روانی آنها غیر نورمال می باشد به خاطر همین عادت هیجانی شدن آنها قدرت خود را  از دست میدهند و به صحت شان ضرر متوجه میگردد اکثرا به تکالیف فشار خون مواجه میگردند

هیجانی شدن و قهر شدن نه کدام فایده ای به خود شخص میرساند و نه هم به دیگران جز ضرر که به صحت و روابط اجتماعی خود شخص هیجانی میرسد

 

 

در قران عظیم الشان خداوند فرموده که بهترین افراد کسانی استند که بالای قهر خود قابو میاورند

هیجان بالای همه اعضای بدن انسان تاثیرات وارد ساخته تغیرات را به وجود میاورد افراد هیجانی بالای دماغ خود کنترول نمیتواند کسی که نمیتواند دماغی خود را تحت کنترول داشته باشد یک انسان مملو از اشتباهات خواهد بود از افراد هیجانی همه دوری میجوید در اجتماع و روابط اجتماعی خود این اشخاص بسیار ضعیف هستند

همیش تصمیم های نادرست میگیرند اعتماد به نفس ضعیف دارند

خلاصه اشخاص هیجانی اشخاص نهایت ضعیف مملو از اشتباه و همیشه نا موفق هستند...

 

نویسنده : انوش بارکزیAbout the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160