زراعت و مالداری در افغانستان

Posted on at


از زمانی که انسان به کشت و پرورش نباتات مختلف آغاز نموده تا عصر حاضر به موفقیت های مختلف در کشت اصلاح و تکثیر نباتات دست یافته است.


انسان با استفاده از علم تکنالوژی توانسته وسایل متنوع بسازد و به کمک آن محیط مناسب را برای رشد زراعت و مالداری به وجود آورد و از آب و خاک استفاده بهتر نموده و اکثر ضروریات  خوراک و پوشاک خود را به وسیله آن تهیهً نماید.


زراعت وما لداری یکی از بخش های مهم اقتصادی هر کشور است. استفاده از دانستنی و تکنالوژیجدید سبب تولید بیشتر و بهتر محصولات زراعتی و مالداری می گردد.


خاک زمین تکیه گاه نباتات بوده و در خود مواد مختلف غذایی را دارا  است.افغانستان کشوری است که % 85 مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات میکنند. شیوه  زراعت  در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه  توسط حیوانات وکار پر زحمت توسط دست و بازوی دهقانان صورت میگیرد.


حاصلات زراعتی در سرزمین  ما شامل حبوبات،گندم، جو،جواری، برنج، ارزن، لوبیا،نخود، ماش، مشنگ، باقلی، و... میباشد.


 About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160