امروز را فردا نکن!!!

Posted on at


هر چه میگویم که فردا ترک این سودا کنم


باز چون فردا شود امروز را فردا کنماز فریبهای بزرگی که بر اثر آن، وقت گرانمایه انسان هدر میرود همین (( امرزو فردا)) نمودن هاست؛ زیرا پایان امروز فرداست و فردا شروع امروزی دیگر و دیروز وقت هدر رفتۀ ماست که دیگر بازگشتی نخواهد داشت و وقتی که انسان بیاید و نسبت به آنها بیاندیشد، تنها کاری را که میتوان انجام داد این است که بر گذر و عدم باز گشتش باید گریست.
انسان خردمند نسبت به امروزش میاندیشد، اما بسیار کم استند کسانی را که بسوی امروز برگردند و هرگز فردا را بصورت عملی به شکل امروزی در نمی آورند.
در بساط اندیشمندان هرگز نام و نشانی از فردا و دیروز یافت نمیشود، زیرا این فردا نمودنها اصطلاحاتی اند که فقط برای بازیچه قرار دادن اطفال استفاده میشوند، اصطلاحاتی برای افرادی که صبح تا شام گرفتار تخیلات اند و در شاهراه رستگاری فلج میباشند.
پس بیایید که امروز خود را بیاندیشیم تا به منزل مقصود برسیم...About the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160