اقتصاد جنگی

Posted on at


                                                                                                                                                                                                                                                              

روشهای جدید تحولات اقتصادی که پیامد انقلاب صنعتی اروپا اغاز شده است به علت حاکمیت غربی ها روزبه روزفضای روابط میان جوامع راتیره ترساخته وان را شعله ورشدن اتش جنګ نمود است تجربه های دوجنګ خانمانسوزجهانی هم دلهرهای دایمی را درمیان مردم جهان دامن می زند وهم را در انتظار نابودی ګذاشته 

است  بنابراین به نظرمن تمام اقتصادهای جهانی را باید تازمانی که این اب وهوای جنګی وجود دارد جنګی دانست اقتصادهای جنګی هم تمهیدات ویژه خود را می طلبند که نیازمند حضورقوی دولت است به عبارت روشن تراقتصادهای جنګی لزوما اقتصادهای دولت مدارترهم هستند

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

خدمات عامه : نظیراب برق ګاز تلفن ودیګرچیزها امروزه حتی درجوامع بزرګ سرمایه داری نیزکلا یا بعضا توسط دولتها اماده وترتیب میګردد  این نحواز امادهای دولتی علاوه براینکه جانشین بخش  خصوصی یعنی بخشی که حاضر نیست ازنفع خود به خاطرنفع عموم بګذرد است ابزارسیاسی قدرتمندی نیزبشمارمی رود به هرحال به دوش ګرفتن ترتیبات این خدمات برحجم فعا لیت های دولت های دولت خواهد افزود

                                                                                                                                                         

                                                                                                               

                                                              پیشرفت دادن خدمات اجتماعی                                                                                                                                  

در عصر جدید توسعه قابل ملاحظه ای درخدمات اجتماعی مانند تعلیم وتربیه بهداشت عمومی وکمک های پزشکی دیده می شود این توسعها نیازمند تمهیدات مقدماتی نظیرساختن مکتب ها مراکزبهداشتی وشفاخانه ها است این تمهیدات نیزخودنیازمند سرمایه ګذاری است سرمایه ګزاری اخریی که در نهایت به بهبود

کیفیت وکمیت نیروی انسانی جامعه منجرمی شود روشن است که چنین بهبودی برای اقتصادجامعه فواید انکارناپزیری دربرخواهند داشت ولی بخش خصوصی انګیزه لازم را برای انجام ان ندارد به هرحال بخش عمومی دولت باید دراین رابطه فعالیت وهزینه نماید واین خود براقتصادی ان می افزاید

                                                                             ترتیب کنند بهمن بارکزی About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160