خوشبختی

Posted on at


خوشبختی


خوشبختی حاصل برداشت ما از حوادث ونوع تعبیر و تفسیر است که ازوقایع می کنیم .


خوشبختی فقط یک احساس است .احساس ناشی از فراینده ذهنی که تمام تجارب زندگی رادرهم می آمیزدودرس های را که ازتجربیات گرفته ایم ،مرورمی کند


.


خوشبختی عاملی درونی است که دردنیای بیرون یعنی درزندگی  نمود پیدا می کند.هر کسی به خوشبختی از دریچه خاص می نگرد آنچه که برای توعین سعادت است شاید برای دیگران درنهایت کراهت باشد.


آنچه که مایع فخر ومباهات تو است شاید برای دیگرن سبب سرشکستگی باشد چه بسا آن چیزیکه توبرایش تلاش می کنی برای دیگرران بی ارزش باشد.


کسی که تصورمی کند روزی خواهد رسیدکه به همه آرزوهایش رسیده باشد بیهوده آب درهاون می کوبدچراکه روح کمال طلب و آرمان گرای آدمی سیری ناپذیر است قادرنیست چنین روز ایده آلی را تصور کند.شاط وآرامش را باید درلحطه هاجست بنا برین زندگی خوشبختی وهدف همان خود راه است


.


خوشبختی نه به گذشته مربوط است نه به آینده بلکه خوشبختی احساس همرا با نفس کشیدن انسان است که دقیقأ درلحظه حال اتفاق می افتد.


اولین ومهم ترین اصل برای ساختن بهشتی عالی درین دنیاتوجوبه اکنون است زیرا آنانیکه درگذشته هاغوطه ورهستندویا وعده سر خرمن آینده را به خود می دهند دوگرو از زیانکارانند باید حال را غنیمت شمردواز فرصت ها بهره جست.


اندیشه های امروزفرداتحقق می یابندوهربذری که می پاشیم فردابه بار خواهدنشت .انسانی که تمام تلاش واهدافش درراستای رسیدن به خدارحمان باشدازهربذری که درزمین زندگی اش می پاشدهفتاد دانه وازهردانه هفتادخوشه می روید.


 


اکنون بکوش که فرداحسرت وافسوس چاره کارتونیست اکنون بروکه شایدفردارراه هابروی توبسته باشداکنون باهرتوانایی که داری حرکت کن شایدفردانه جاده ی باشدونه توانایی.


بانظم وبرنامه ریزی دقیق می توان ازلحظه لحظه های زندگی استفاده کرد.


تنهاانسانهای به عالی ترین پاداشت می رسندکه ریسک پذیرباشندو با جسارت وشهامت باخطرها مواجه شوندفقط انسان های شجاع و باشهامت می توانندمروارید کران بهای ازاعماق دریازندگی صیدکنند.


نویسنده :جوادنورزوی.


 


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160