شكار وهيل

Posted on atآيا ميدانيد مردمانيكه در سواحل و كناره دريا ها و بحيره و خلاصه نزديك به آب زنده گي مينمايند زياد تر غذاي انها را انواع واقسام حيوانات بحيري ودريايي تشكيل ميدهد .حتي وهيل كه حيوان بسيار بزرگ است .


                                          


در اوايل مردم وهيل را كه چون حيوان بزرگ و قوي است به بسيار سختي شكار ميكردن انها توست كشتي هاي نسبتا بزرگ به شكار وهيل مي رفتن و اين كشتي ها را چند نفر متواتر پارو ميزدند الته بايد گفت كه شكار انها طوري بود كه ابتدا انها ميله بسيار بزرگ اهني را به شكل تير وكمان بسته و پنج مرد قوي انرا به عقب ميكشيدن و هنگاميكه وهيل خوب به انها نزديك ميشد ميله رارها و پرناب ميكردن واين ميله بايد در سر حيوان اصابت ميكرد تا اننها بتوانند وهيل زخمي براي چند ساعن از اب بيرون نگهداند تا حيوان خون زياي را ضايع نموده سست و بيحال شودتا انها بتوانند انرا به طرف ساحل به كشند چون نسبت بزرگي رياد حيوان اگر صد مردقوي هم ميبود باز هم او را بالاي كشتي كش كرده نميتوانستند  اما بايد گفت كه اين عمل بسيار خطر ناك واز خود گذشتتته گي بود و زور وتوان بسيار زيادي بكار داشت وبايد مردان بر علاوه قوي بودن بايد غواصان ماهيري هم ميبودند چراكه بسسسياي ار .قت ها ميله به سر حيوان اصابت نميكرد ولي حيوان را زخمي ميساخت وحيوان عصباني شده و به خشم وقهر خود را به كشت زده و كشتي را تكه پاره نموده است .و يا هم وهيل در اثر عصبانيت كشتي را شكسته و به دنبال خود به مسافه هاي بسيار دور ميبرد تا سرنشينان كشتي همه هلاك گردند چون وهيل يگ حيوان بي نهايت هوشيار وزيرك است .دران وقت وزمان بسياري از مردم جان هاي خود را از دست ميدادند .دوسنان با پشرفت جهان و پشرفت تكنالوژي امروز كشتي هاي مدرن وعصري و با تجهيزات ووسايل پشرفته ساخته شده است كه يكي از ان جمله كشتي هاي شكاري است كه بسيار بزرگ و با ماشين الات مجهز ساخته شده است كه بسياري از ان كشتي ها صد متر طول وعرض دارد .و اين كشتي ها ذريعه ماشين بخار حركت ميكنند .و به بسيار اسانسي يگ وهيل را شكار كرده وانرا توته توته نموده ودر همان جا بعد از مراحل كنسرو ميسازند ودر خدمت مردم قرارميدهند..


تشكر


احمد سعيد160